direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-OW01

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Inleiding

Op 21 juni 2010 zijn de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke verordening door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld. In de Structuurvisie is het provinciaal ruimtelijk beleid verwoord. In de ruimtelijke verordening is dit in regels vertaald.

3.2.2 Structuurvisie Noord Holland 2040

In de structuurvisie geeft de provincie aan welke belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Hierbij gaat het om ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie wil steden optimaal benutten, landschappen open houden en ruimte bieden aan economie en woningbouw. De provincie Noord-Holland streeft naar verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van bestaand bebouwd gebied.

De bebouwing van Dorp Sloten maakt volgens de Structuurvisie Noord Holland 2040 deel uit van het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). In een dergelijk gebied wordt beleidsmatig uitgegaan van innovatief ruimtegebruik, intensiveren, herstructureren, kwaliteitsverbetering en kennisintensieve en creatieve milieus. De regels en het beleid voor het landelijk gebied en ten aanzien van bijvoorbeeld nationale landschappen en bufferzones, zijn hier niet van toepassing.

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de zone van de Sloterweg aangewezen als "Bestaand Bebouwd Gebied" (BBG). Binnen het BBG zijn ondermeer nieuwe woningbouw en kantoorlocaties toegestaan.

De Volkstuinen en de hockeyvelden van Dorp Sloten maken volgens de Structuurvisie deel uit van het veenweidelandschap. Het beleid voor dit type cultuurlandschap is gericht op het behoud van de openheid en verkaveling.

Voldoende bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Noord-Holland heeft ruim tweeduizend kilometer aan regionale waterkeringen. De Ringvaartdijk is een regionale waterkering. Deze regionale waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen vanuit kanalen, vaarten en boezemwater. Verder dienen regionale waterkeringen als achtervang bij overstroming vanuit buitenwater.

De gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen door het versterken van de waterkeringen en het aanwijzen van ruimte voor waterberging die zoveel mogelijk fijnmazig en in integrale gebiedsprojecten wordt gerealiseerd.

De provincie Noord-Holland zorgt voor voldoende ruimte voor waterkeringen, watersystemen en piek- en calamiteitenbergingen.

Om bescherming te bieden tegen overstromingen vanuit kanalen, vaarten en boezemwater worden de regionale waterkeringen genormeerd, getoetst en waar nodig (innovatief) verbeterd met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.

Ecologische hoofdstructuur

De Ringvaart is in de Structuurvisie aangewezen als ecologische verbindingszone en maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. De EHS bestaat uit bestaande natuurgebieden, een aantal bestaande wateren en nieuwe natuur op landbouwgrond. Om de EHS te realiseren worden natuurgebieden 'aan elkaar geknoopt' door ertussen ecologische verbindingen te creƫren. Zo worden levensgemeenschappen groter en robuuster.

Een groot deel van de EHS is bestaande natuur. Een beperkt deel (zoals bijvoorbeeld de Groene AS) moet nog worden gerealiseerd. De EHS moet in 2018 zijn voltooid.

Ontwikkelingsplan Groene AS

Voor de ontwikkeling van de Groene AS is het Ontwikkelingsplan Groene AS opgesteld onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Groene AS waarin deelnemen: het Ministerie van LNV, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer, de stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp en Slotervaart/Overtoomse Veld, het Waterschap Groot-Haarlemmermeer, het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland.

In dit ontwikkelingsplan wordt de noodzaak geschetst voor het instandhouden van een ecologische verbinding tussen veenweidegebieden in en om Amsterdam, welke worden bedreigd door toenemende verstedelijking. De verbindingszone kan daarnaast een functie vervullen als recreatieve route. Aan de hand van een aantal projecten wordt dit streven geconcretiseerd.

De Ringvaart fungeert als belangrijke drager van de verbinding tussen diverse veenweidegebieden. Instandhouding en versterking van natuurlijke oeverontwikkeling en aandacht voor waterkwaliteit zijn twee belangrijke punten die gelden voor de Ringvaart.

Daarnaast wordt in de Groene AS aandacht gevraagd voor de woonboten langs de Ringvaart. De brug bij Badhoevedorp, de molen en woonboten vormen een knelpunt in de verbindingszone langs de Ringvaart. Daarom wordt een 'bypass' gemaakt, welke bestaat uit woonwijk de Aker, de Slotervaart, Natuurpark de Vrije Geer en volkstuinencomplex Eigen Hof. Daarmee wordt de ecologische verbinding tussen het Nieuwe Meer en het natuurgebied in de Lutkemeerpolder verstrekt. Het toestaan van enkele kleinschalige bouwinitiatieven is inpasbaar in de landschappelijke structuur.

Fietsnetwerk:

De Ringvaartdijk maakt deel uit van het provinciale fietsnetwerk. De provincie Noord-Holland streeft naar meer samenhang in de totale recreatieve structuur: verbindingen tussen bestaande recreatiegebieden en het recreatief medegebruik van natuur en landbouwgebieden. Opgave is om het landschap beter 'beleefbaar' te maken. De provincie Noord-Holland zet zich dan ook in voor het ontwikkelen van een compleet, toegankelijk en samenhangend regionaal netwerk van recreatieve verbindingen, voor wandelen, fietsen en varen. De provincie ondersteunt dit via het Investeringsbudget Landelijk Gebied. De provincie richt zich specifiek op het oplossen van knelpunten en ontbrekende schakels in deze netwerken. Extra aandacht is er de komende jaren voor de recreatieve verbindingen tussen de steden en het buitengebied en het aanleggen van extra verbindingen tussen natuur- en recreatiegebieden. Daarnaast richt de provincie zich op het versterken van de samenhang tussen verschillende netwerken door de ontwikkeling van goed bereikbare recreatieknooppunten.

3.2.3 Provinciale Ruimtelijke Verordening

De Ringvaartdijk is een regionale waterkering. Op de Ringvaartdijk Oost is de aanleg van een ecologische verbindingszone voorzien. Voor Dorp Sloten voorziet het bestemmingsplan in de bescherming van bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is ten aanzien van regionale waterkeringen opgenomen dat voor zover een bestemmingsplan mede betrekking heeft op regionale waterkeringen, het bestemmingsplan voorziet in bescherming van de waterkerende functie door op deze functie toegesneden bestemmingen en regels en voorziet het bestemmingsplan tevens in een vrijwaringzone aan weerszijden van de waterkeringen opdat reconstructies van de waterkeringen niet onmogelijk worden gemaakt.

Voor de gronden aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur en als Ecologische Verbindingszones geldt volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening:

  • a. dat in een bestemmingsplan geen nieuwe bestemmingen en regels worden opgenomen die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur significant aantasten;
  • b. dat in een bestemmingsplan ten minste bestemmingen en regels worden opgenomen die de natuurfunctie mogelijk maken;
  • c. dat in een bestemmingsplan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 van de Verordening in acht zijn genomen.


Geconcludeerd kan worden dat de binnen dit bestemmingsplan beoogde dijkverbetering en ontwikkeling van de Groene As overeenkomt met het ontwerp van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.

3.2.4 Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013

In het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) staan de milieudoelen van de provincie. Ook wordt daarin beschreven hoe die moeten worden gerealiseerd en binnen welke termijn. Het biedt gemeenten en waterschappen een kader voor hun beleid en geeft ondernemers en burgers inzicht in toekomstige ontwikkelingen en maatregelen.

Voor de provincie is het de basis voor de vergunningverlening en handhaving. Daarnaast gebruikt de provincie het milieubeleidsplan om te kijken welke rol het milieu moet spelen in andere beleidsplannen.

Het provinciale milieubeleidsplan is met name van belang voor het opstellen van gemeentelijk milieubeleid en milieubeleid door de stadsdelen.