direct naar inhoud van 2.3 Beschrijving van de Ringvaartdijk Oost
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-OW01

2.3 Beschrijving van de Ringvaartdijk Oost

2.3.1 Inleiding

De Ringvaartdijk Oost in dit bestemmingsplan is het stuk van de Ringvaartdijk tussen de Molen van Sloten en de Oude Haagseweg. De dijk langs de Ringvaartdijk vervult naast het keren van water een aantal andere functies, zoals een waterstaatkundige rol, wonen, werken en recreƫren infrastructuur (wegen, kabels & leidingen). Langs de oostelijke oever van dit gedeelte van de Ringvaart liggen nagenoeg overal woonarken. Het boezemland (het deel tussen de weg en de Ringvaart) is momenteel deels in gebruik bij de bewoners van de woonarken.

2.3.2 Waterstaatkundig

Boezemdijken (regionale waterkeringen) vervullen een belangrijke functie binnen het waterbeheer als scheiding tussen boezem(water) en polder. De waterhuishouding in zowel de boezem als het achterland (de polder) is daarbij van belang. Via poldersloten, gemalen en de boezem wordt overtollig regenwater afgevoerd uit het gebied. Daarnaast is zowel voor agrarisch gebruik als voor natuurwaarden van de polder (vooral schoon water) een goede waterhuishouding noodzakelijk. Ook voor wat betreft bewoning is het grondwaterpeil van belang in verband met wateroverlast en funderingen.

2.3.3 Wonen, recreeren en werken

In de huidige situatie liggen langs de Ringvaartdijk woonarken. Deze woonarken hebben aangrenzend aan de ligplaats een stuk grond in gebruik als tuin. De breedte van deze gronden varieert van circa 15 meter tot circa 35 meter. Aan de binnenzijde van de Ringvaartdijk bevindt zich op sommige trajecten een teensloot met een begroeide oever, of een groenstrook.

Aan de oostzijde van de Ringvaartdijk bevinden onder andere zich sportcomplexen en een volkstuinencomplex. Op de dijk is aan de kant van de molen van Sloten over een lengte van circa 200 meter bebouwing aanwezig.

2.3.4 Infrastructuur

De kruin van de dijk is verhard en heeft de volgende verkeersfuncties:

  • Toegangsweg (geen doorgaande weg) naar de bebouwing, de woonwagens, de woonarken en de sportaccommodatie (hockeyvereniging Xenios).
  • Parkeergelegenheid voor de sportaccommodatie en bezoekersplaatsen voor aanwonenden.
  • Doorgaande fietsroute (onderdeel fietsknooppuntennetwerk).

Aan de zuidzijde van het plangebied loopt de rijksweg A4 met een viaduct over het plangebied heen.

2.3.5 Kabels en Leidingen

In/langs de dijk zijn diverse kabels en leidingen (elektriciteit, telecom en deels waterleiding) aanwezig, deels liggen deze geconcentreerd in een kabels- en leidingenstrook.

2.3.6 Natuur

Het gebied rondom de Ringvaart geniet een gemiddelde natuurwaarde. Het plangebied valt binnen een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en maakt onderdeel uit van de ecologische en recreatieve verbindingszone "Groene AS".

De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones.

In het gebied komen soorten voor die door de Flora- en faunawet worden beschermd. Gidssoorten van de Groene AS zijn ringslang, rugstreeppad, meervleermuis, Noordse woelmuis, waterspitsmuis, geelsprietdikkopje, hooibeestje, oranjetip en het koevinkje.

2.3.7 Landschap

De Ringvaartdijk Oost is gelegen tussen de Oude Haagseweg in het zuidoosten tot aan de Molen van Sloten in het noordwesten. Langs het gehele traject liggen er woonarken in de Ringvaart, met tuinen op de oever aan de buitenzijde van de dijk. De weg/fietspad loopt op de kruin van de dijk evenwijdig aan de Ringvaart. Ter hoogte van de overgang van de wielerbaan/sportvelden naar de volkstuinen heeft de weg/fietspad een knik en loopt deze naar het noorden toe op grotere afstand van de Ringvaart. De particuliere tuinen en groenstrook zijn hier dan ook breder, vergeleken met het zuidelijke gedeelte van het traject. Ook bij de hockeyvelden zit een lichte knik in de weg/fietspad en wordt de afstand tot de Ringvaart weer iets groter.

Langs het gehele traject zijn er bomen/hoge beplanting aanwezig in de bermen van de weg/fietspad en op de aangrenzende terreinen (zoals het volkstuinenpark en de hockeyvereniging. Ook in de groenstrook en de particuliere tuinen zijn de nodige bomen/groen aanwezig. In de groenstrook/bermen wordt op veel plaatsen geparkeerd en zijn zeecontainers met opslag aanwezig. Voor een dijk is er niet veel hoogteverschil met de aangrenzende gronden. Vanaf de dijk is de Ringvaart dan ook nauwelijks waarneembaar. Door het geringe hoogteverschil wordt het gebied vanaf de weg/fietspad lang niet overal als een dijk beleeft.

Het traject van de dijk loopt tussen de teensloot langs het fietspad en de woonboten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-OW01_0007.png"

Huidige situatie Ringvaartdijk Oost (Bron: Visie Dorp Sloten, Bosch&Slabbers).

Vanaf de Nieuwemeerdijk wordt de Ringvaartdijk als een groene zone achter de woonarken beleefd.