direct naar inhoud van Regels
Plan: Noordelijke Randweg Utrecht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPNOORDELRANDWEG-ON01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPNOORDELRANDWEG-ON01 van de gemeente Utrecht.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 (raam)Prostitutiebedrijf

Een prostitutiebedrijf waar het werven van klanten gebeurt vanuit de werkruimte door prostituees die zichtbaar zijn vanaf een openbare plaats.

1.4 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 Antenne-installatie

Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

1.7 Antennedrager

Antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.8 Archeologisch onderzoek

Onderzoek verricht door of namens een bedrijf dat beschikt over het in artikel 1, eerste lid, van de Erfgoedwet, bedoelde certificaat. 

1.9 Archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

1.10 Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.11 Bebouwingspercentage

Het met een aanduiding of in de regels aangegeven percentage, dat aangeeft hoeveel van het desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en bijbehorende bouwwerken.

1.12 Bedrijf

Een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, produceren, bewerken/herstellen, installeren en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop en/of levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.

1.13 Besluit Hogere waarde

Besluit waarin de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld.

1.14 Bestaand
 • a. Bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals aanwezig op moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan of kan worden gebruikt krachtens een omgevingsvergunning voor het gebruik; daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
 • b. Bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan:
  • 1. aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Woningwet zijn gebouwd;
  • 2. nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een bouwvergunning op grond van de Woningwet.
1.15 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.16 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.17 Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.18 Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.19 Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.20 Bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een onderbouw, een kap en een bijzondere bouwlaag.

1.21 Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.22 Bouwperceelsgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.23 Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.24 Bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.25 (Sta)caravan

Een caravan of stacaravan die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunningplichtig is.

1.26 Consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is.

1.27 Cultuurhistorische waarde

De aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische gaafheid.

1.28 Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, het verhuren en/of het leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Hieronder wordt mede verstaan een webwinkel waarbij sprake is van een afhaalpunt voor particulieren en een showroom. Hieronder wordt niet verstaan een afhaalzaak.

1.29 Dienstverlening

Dienstverlening door een bedrijf of instelling dat in hoofdzaak baliewerkzaamheden verricht of andere diensten verleent, gericht op het publiek, zoals stomerijen, wasserettes, kappers, pedicures, makelaars, reis- en uitzendbureaus e.d.. Hieronder worden niet verstaan belhuizen.

1.30 Evenementen

Georganiseerde, publieke, bijzondere gebeurtenis.

1.31 Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.32 Hoofdgebouw

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.33 Kampeermiddelen
 • a. Tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans.
 • b. Enige andere onderkomens of enige andere voertuigen of gewezen voertuigen of gedeelten daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning vereist is.


Een en ander voorzover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.34 Kampeerterrein

Een terrein met daarbij behorende voorzieningen dat is ingericht voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief dag- en nachtverblijf.

1.35 Kantoor

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat dient voor de bedrijfsmatige uitoefening van administratieve werkzaamheden en voor zakelijke dienstverlening, alsmede seminars en congressen die ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie van een kantoorhoudende onderneming en kunnen worden beschouwd als onderdeel van de kantoorfunctie.

1.36 Kantoorruimte

Een gebouw of ruimte waarin hoofdzakelijk werkzaamheden worden verricht aan een bureauopstelling, in combinatie met vergaderruimten; de werkzaamheden zijn onder meer:

 • a. administratieve en beleidsmatige werkzaamheden en alle daarmee gelijk te stellen bureaugebonden activiteiten;
 • b. commerciële, creatieve en technische bureaugebonden werkzaamheden, inclusief callcenter, desktop-publishing en softwareproductie;
 • c. werkzaamheden aan desktop, laptop, CAD-CAM-apparatuur;
 • d. zakelijke ontvangst van externen, vergaderingen en presentaties, ondergeschikt aan de hoofdfunctie van de onderneming;
 • e. entree en receptiehal;
 • f. interne en externe opleidingen, workshops, seminars en congressen in zaalruimten in het gebouw van een onderneming worden beschouwd als onderdeel van de kantoorfunctie;
 • g. functies binnen een kantoorhoudend bedrijf die behoren bij het normale kantorengebruik zoals een postkamer, interne serverruimte en interne archiefruimte, worden beschouwd als onderdeel van de kantoorruimte.
1.37 Kelder

Het doorlopende gedeelte van een gebouw, dat geheel onder het peil ligt.

1.38 Kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van recreatieve activiteiten zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie in de vorm van bijvoorbeeld aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken.

1.39 Landschapswaarde

Waarden in landschappelijk-esthetische geomorfologische zin.

1.40 Maatschappelijke voorzieningen

Voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.

1.41 Natuurwaarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna.

1.42 Niet-permanente standplaats

Het gedeelte van een kampeerterrein dat bestemd is voor het plaatsen van een kampeermiddel gedurende het zomerseizoen.

1.43 Niet-permanente verblijfsrecreatie

Verblijfsrecreatie door middel van kampeermiddelen, waarvan het ruimtegebruik van tijdelijke aard is, waaronder wordt verstaan het innemen van een standplaats op een kampeerterrein voor niet langer dan het zomerseizoen door personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.44 Nutsvoorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.45 Peil
 • a. Voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg.
 • b. Voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
 • c. Voor gebouwen die grenzen aan een dijk: de hoogte van de kruin van de dijk ter plaatse van het bouwwerk.
1.46 Permanente standplaats

Het gedeelte van een kampeerterrein dat bestemd is voor het plaatsen van een kampeermiddel, dat gedurende het gehele jaar aanwezig mag zijn.

1.47 Permanente verblijfsrecreatie

Verblijfsrecreatie door middel van kampeermiddelen, waarvan het ruimtegebruik een bestendig karakter draagt, waaronder wordt verstaan het innemen van een standplaats op hetzelfde terrein voor langer dan het zomerseizoen door personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

1.48 Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling.

1.49 Recreatiewoning

Een permanent gebouw, geen caravan of andere constructie op wielen zijnde, dat bedoeld is om uitsluitend of hoofdzakelijk te worden gebruikt als recreatieverblijf, door personen die hun hoofdverbiljf elders hebben.

1.50 Recreatiewoonschip

Elk vaartuig of drijvend voorwerp, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als recreatieverblijf, waarbij de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

1.51 Seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, dan wel meerdere besloten ruimten in elkaars directe nabijheid, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen, al dan niet met een ander, tegen vergoeding worden verricht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan een prostitutiebedrijf, raamprostitutiebedrijf of sekstheater, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.52 Tuincentrum

Een detailhandelsbedrijf waarbij bedrijfsmatig tuin-, tuinaanlegartikelen, planten en/of dierbenodigdheden en dergelijke worden verkocht, waarbij de overdekte verkoopvloeroppervlakte tenminste 1.000 m² bedraagt.

1.53 Verblijfsmiddelen

Voor verblijf geschikte – al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken – voer- en vaartuigen, woonketen, arken, caravans en andere soortgelijke constructies, alsmede tenten; een en ander voorzover deze geen bouwwerken in de zin van de Woningwet zijn.

1.54 Verordening op de Archeologische Monumentenzorg

De sedert 22 december 2009 van kracht zijnde Verordening op de Archeologische Monumentenzorg van de gemeente Utrecht.

1.55 Volkstuinen

Gronden waarop voor particulier gebruik, op recreatieve wijze voedings- en siergewassen worden geteeld.

1.56 Webwinkel

Een bedrijfsruimte bestemd voor de distributie van goederen die door particulieren via een website zijn besteld en betaald en die ter plaatse ter verzending worden aangeboden. Er is bij deze bedrijfsruimte geen sprake van een afhaalpunt voor particulieren en van een showroom.

1.57 Woning

Een complex van ruimten dat een zelfstandige woonruimte vormt, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.58 Woningvorming

Een woning verbouwen tot twee of meer woningen of het zodanig inrichten, gebruiken of laten gebruiken van een deel van de woning dat er feitelijk twee of meer woningen ontstaan.

1.59 Woonruimte

Besloten ruimte die, al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning van één huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2 De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. maatschappelijke voorzieningen;
 • 2. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water, tuinen en erven.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
 • 1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • 2. Het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)', mag niet worden overschreden.
 • 3. De bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', mag niet worden overschreden.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. Het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)', mag niet worden overschreden.
 • 2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen welke niet meer dan 2 meter hoog mogen zijn achter de voorgevelrooilijn en 1 meter hoog voor de voorgevelrooilijn.
 • 3. In afwijking van de regel onder 1 mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Geluidgevoelige bestemmingen

Het is verboden om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen voor zover het nieuwe gebruik kan worden aangemerkt als geluidsgevoelig op basis van de Wet geluidhinder.

Artikel 4 Detailhandel - Tuincentrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Tuincentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. een tuincentrum inclusief detailhandel van consumentenvuurwerk;
 • 2. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en erven.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan.
 • 2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen welke niet meer dan 2 meter hoog mogen zijn achter de voorgevelrooilijn en 1 meter hoog voor de voorgevelrooilijn.
 • 3. In afwijking van de regel onder 1 mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Een gebruik in strijd met de bestemming is in ieder geval het gebruik van gronden en bouwwerken voor opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk.
 • 2. Opslag van goederen op onbebouwde gronden is niet toegestaan.
4.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de regel in lid 4.3 onder 1 voor de opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk, met dien verstande dat de afstand tussen de vuurwerkopslagplaats en (geprojecteerde) kwetsbare objecten niet minder bedraagt dan de veiligheidsafstand die in het Vuurwerkbesluit is voorgeschreven.

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met inbegrip van lpg;
 • 2. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', uitsluitend voor een verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg;
 • 3. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water, tuinen en erven.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
 • 1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • 2. De bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag niet worden overschreden.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 meter bedragen.
 • 2. De regel onder a geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.
 • 3. In afwijking van de regel onder 1 mag de bouwhoogte van palen en masten maximaal 6 meter bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, voor de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Opslag van goederen op onbebouwde gronden is niet toegestaan.

Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorziening

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. nutsvoorzieningen;
 • 2. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, water, tuinen en erven.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen
 • 1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • 2. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 4 meter.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • 2. In afwijking van de regel onder 1 mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer bedragen dan 6 meter.

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. groenvoorzieningen, gazons en beplantingen;
 • 2. fiets-en voetpaden;
 • 3. nutsvoorzieningen;
 • 4. speelvoorzieningen;
 • 5. water, waterbeheer en waterberging waaronder wadi's en inundatiegebieden;
 • 6. onderhoudspaden en -stroken voor de aangrenzende bestemming Verkeer - 1, Verkeer - 2, Verkeer - Verblijfsgebied en Water;
 • 7. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting', voor de ontsluiting van de gronden met de bestemming Bedrijf - Nutsvoorziening;
 • 8. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', voor parkeervoorzieningen;
 • 9. kunstwerken en geluidwerende voorzieningen die bij de bestemming Verkeer - 1 horen, uitsluitend tot op een afstand van 2 meter vanaf de aangrenzende bestemming Verkeer - 1 en Bedrijf.
 • 10. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, kunstwerken waaronder duikers, bruggen en faunapassages.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan.
 • 2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • 3. De bouwhoogte van geluidschermen mag in afwijking van de regel onder 2, niet meer bedragen dan 1,2 meter.
 • 4. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - geluidscherm' mag de bouwhoogte van geluidschermen niet meer bedragen dan 3 meter.
 • 5. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - brug 1', mag de bouwhoogte van een brug niet meer bedragen dan 11 meter en de breedte niet meer bedragen dan 7 meter.
 • 6. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - brug 2', mag de bouwhoogte van een brug niet meer bedragen dan 5 meter en de breedte niet meer bedragen dan 7 meter.
 • 7. De bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen mag in afwijking van de regel onder 2, niet meer bedragen dan 1 meter.
 • 8. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag in afwijking van de regel onder 2, niet meer bedragen dan 4 meter.
 • 9. De regel onder 2 geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.
7.2.2 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in lid 7.2.1 voor het bouwen van:

 • 1. speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld.
 • 2. geluidschermen tot een hoogte van 3 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld.
7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Maximum parkeerplaatsen

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' mag het aantal parkeerplaatsen niet meer bedragen dan met de aanduiding 'maximum aantal parkeerplaatsen' is aangegeven.

7.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Groen wijzigen in de bestemming Water.

Artikel 8 Recreatie

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. recreatieve voorzieningen;
 • 2. water, waterbeheer en waterberging;
 • 3. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - brug 1', voor een brug voor langzaam verkeer;
 • 4. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water, erven en terreinen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen
 • 1. Gebouwen zijn niet toegestaan.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen welke niet meer dan 2 meter hoog mogen zijn achter de voorgevelrooilijn en 1 meter hoog voor de voorgevelrooilijn.
 • 2. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - brug 1', een brug met een maximale bouwhoogte van 11 meter en een maximale breedte van 7 meter.
 • 3. In afwijking van de regel onder 1 mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6 meter bedragen.

Artikel 9 Verkeer - 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. gebiedsontsluitingswegen met ongelijkvloerse kruispunten en bestaande uit twee keer twee rijstroken;
 • 2. in- en uitvoegstroken en weefvakken;
 • 3. fiets- en voetpaden;
 • 4. water en kruisingen met water;
 • 5. waterbeheer en waterberging;
 • 6. geluidwerende voorzieningen;
 • 7. voorzieningen die bij de bestemming horen zoals verkeers- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen, bruggen en overige civieltechnische kunstwerken.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan.
 • 2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • 3. De bouwhoogte van geluidsschermen mag in afwijking van de regel onder 2 niet meer bedragen dan 1,2 meter.
 • 4. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1', mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 9 meter bedragen.
 • 5. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2', mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 5 meter bedragen.
 • 6. In afwijking van de regel onder 3 en in aanvulling op de regels onder 4 en 5 mogen geluidsschermen onderdeel uitmaken van de constructie tot de aangegeven bouwhoogte.
 • 7. In aanvulling op de regel onder 6 mogen geluidschermen niet meer dan 3 meter boven het wegdek uitsteken.
 • 8. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - brug 1', mag de bouwhoogte van een brug niet meer bedragen dan 11 meter en de breedte niet meer dan 7 meter.
 • 9. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - brug 2', mag de bouwhoogte van een brug niet meer bedragen dan 5 meter en de breedte niet meer dan 7 meter.
 • 10. De bouwhoogte van palen en masten mag in afwijking van de regel onder 2, niet meer bedragen dan 12 meter.
 • 11. De regel onder 2 geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.
9.3 Specifieke gebruikregels
9.3.1 Voorwaardelijke verplichting geluidmaatregelen
 • 1. Het gebruik van de in regel 9.1 onder 1 genoemde functie is uitsluitend toegestaan als de geluidbeperkende voorzieningen zijn gerealiseerd en in stand worden gehouden zoals beschreven in paragraaf 9.1 van Bijlage 1 (akoestisch onderzoek) en in Bijlage 2 (hogere waarde Besluit) behorende bij deze regels.
 • 2. In afwijking van de regel onder 1 is het gebruik van de in regel 9.1 onder 1 genoemde functie eveneens toegestaan als in plaats van de geluidbeperkende voorzieningen als bedoeld in de regel onder 1, andere geluidbeperkende voorzieningen zijn gerealiseerd en in stand worden gehouden die voorzien in een minimaal gelijke reductie van de geluidsbelasting.

Artikel 10 Verkeer - 2

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. stedelijke (verbindings)wegen bestaande uit twee keer één rijstroken of twee keer twee rijstroken;
 • 2. gelijkvloerse kruispunten met opstelvakken;
 • 3. fiets- en voetpaden;
 • 4. parkeervoorzieningen;
 • 5. water en kruisingen met water;
 • 6. waterbeheer en waterberging;
 • 7. geluidwerende voorzieningen;
 • 8. voorzieningen die bij de bestemming horen zoals verkeers- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, reclame-uitingen, bruggen en overige civieltechnische kunstwerken.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan.
 • 2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • 3. De bouwhoogte van palen en masten mag in afwijking van de regel onder 2, niet meer bedragen dan 8 meter.
 • 4. De regel onder 2 geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.

Artikel 11 Verkeer - Verblijfsgebied

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. verkeers- en verblijfsgebied voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer;
 • 2. water, waterbeheer en waterberging;
 • 3. groenvoorzieningen;
 • 4. parkeervoorzieningen;
 • 5. speelvoorzieningen;
 • 6. voorzieningen die bij de bestemming horen zoals verkeers- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, civieltechnische kunstwerken en geluidwerende voorzieningen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen
 • 1. De oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m² per gebouw.
 • 2. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 2 meter.
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • 1. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • 2. De regel onder 1 geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter geleiding, begeleiding en regeling van het verkeer.
 • 3. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - brug 1', mag de bouwhoogte van een brug niet meer bedragen dan 11 meter en de breedte niet meer bedragen dan 7 meter.
11.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regel in 11.2.1 onder 1 en de regel in 11.2.1 onder 2 voor:

 • 1. Afwijkingen van de maximale oppervlakte van een gebouw tot ten hoogste 20 m².
 • 2. Afwijkingen van de maximale bouwhoogte van een gebouw tot maximaal 3 meter.

Artikel 12 Water

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. waterlopen met bijbehorende taluds en oevers;
 • 2. waterhuishouding;
 • 3. waterbeheer en waterberging;
 • 4. kruisingen met wegverkeer;
 • 5. in- en uitritten van aangrenzende percelen;
 • 6. voorzieningen en functies die bij de bestemming horen zoals, groenvoorzieningen, civieltechnische kunstwerken en kademuren.
12.2 Bouwregels
 • 1. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan.
 • 2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • 3. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - brug 1', mag de bouwhoogte van een brug niet meer bedragen dan 11 meter en de breedte niet meer bedragen dan 7 meter.

Artikel 13 Leiding - Gas

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, naast voor de andere daar voorkomende bestemming(en), ook bestemd voor een aardgastransportleiding en daarbij behorende voorzieningen en de bij de leiding behorende belemmeringenstroken. In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel voor de regels die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

13.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 'Leiding - Gas' worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 meter.

13.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van de regel in 13.2, voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen van deze gronden, met inachtneming van de desbetreffende regels, mits:

 • 1. de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten worden toegelaten, en;
 • 2. vooraf advies van de beheerder van de betreffende leiding is ingewonnen.
13.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • 1. het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen voor inspectie en onderhoud van de gastransportleiding.
 • 2. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt toegelaten.
13.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • a. het wijzigen van het waterbodemniveau door vergraving of demping;
  • b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  • c. het aanbrengen en het rooien/vellen van hoogopstaande of diepwortelende beplantingen en bomen;
  • d. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
  • e. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
  • f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
  • g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
  • h. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
  • i. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.
 • 2. Het verbod genoemd in de regel 13.5 onder 1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
  • a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zoals in de regel 13.3 is bedoeld;
  • b. normaal onderhoud en beheer betreffen;
  • c. al in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
 • 3. De werken en werkzaamheden, zoals in de regel 13.5 onder 1 is bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen wint het college van burgemeester en wethouders vooraf advies in bij de beheerder van de gastransportleiding over de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld moeten worden om eventuele schade te voorkomen.

Artikel 14 Leiding - Hoogspanning

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, naast de andere daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor een ondergrondse hoogspanningsleiding van ten hoogste 150 kV, met bijbehorende voorzieningen voor het transport van elektriciteit en een belemmeringenstrook van 15 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding.

14.2 Bouwregels
 • 1. In afwijking van de regels bij de andere bestemmingen mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor deze bestemming worden gebouwd.
 • 2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 meter.
14.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van regel 14.2 voor:

 • 1. het bouwen van gebouwen voor de overige voor deze gronden aangewezen bestemmingen, met inachtneming van de betreffende regels van dit plan, mits vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende leiding;
 • 2. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de overige voor deze gronden aangewezen bestemmingen, met inachtneming van de betreffende regels van dit plan, mits vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende leiding.
14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Hoogspanning' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • a. het aanbrengen van diepwortelende en/of hoogopgaande beplanting of bomen, waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting;
  • b. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
  • c. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld of weghoogte;
  • d. het in de grond brengen van voorwerpen;
  • e. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
  • f. het verrichten van grondroeractiviteiten, bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
  • g. diepploegen;
  • h. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
  • i. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.
 • 2. Het verbod in de regel onder 1 geldt niet voor werken en werkzaamheden die:
  • a. verband houden met de aanleg van de ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding en de daarbij horende voorzieningen;
  • b. waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden verleend is dan wel in uitvoering waren;
  • c. welke betrekking hebben op normale onderhoudswerkzaamheden van geringe omvang, gericht op en noodzakelijk voor het gebruik overeenkomstig de dubbelbestemming of basisbestemming.
 • 3. De werken en werkzaamheden, zoals in de regel onder 1 is bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, als door de genoemde werken of werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan en de betreffende leiding niet wordt aangetast. Alvorens te beslissen wint het college van burgemeester en wethouders vooraf advies in bij de beheerder van de hoogspanningsverbinding over de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld moeten worden om eventuele schade te voorkomen en om de veiligheid te waarborgen.

Artikel 15 Waarde - Archeologie

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), ook bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden en verwachting.

15.2 Specifieke gebruiksregels

Onder met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen, het handelen in strijd met de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg.

Artikel 16 Waarde - Cultuurhistorie - nieuwe hollandse waterlinie

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie - nieuwe hollandse waterlinie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), ook bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met Nieuwe Hollandse Waterlinie verbonden cultuurhistorische waarde.

16.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.2.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • 1. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, ontginnen en ophogen;
 • 2. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • 3. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of kaden;
 • 4. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.
16.2.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van de regel 16.2.1 is niet van toepassing als werkzaamheden:

 • 1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan van de vernieuwing van de NRU;
 • 2. betrekking hebben op het herstel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
 • 3. behoren tot het normale onderhoud en beheer;
 • 4. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan al verleende omgevings- aanleg- of ontgrondingenvergunning
 • 5. al in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • 6. als de werken betrekking hebben op gronden gelegen binnen bouwvlakken.
16.2.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in de regel 16.2.1 bedoeld, zijn alleen toelaatbaar, als daardoor de Nieuw Hollandse Waterlinie wordt hersteld of niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.

Artikel 17 Waarde - Ecologie

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), ook bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aan het ecologische kerngebied en de ecologische verbindingszones verbonden ecologische waarden.

17.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Een omgevingsvergunning is vereist voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
  • a. het verwijderen, aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden, en het aanbrengen van eventuele andere oppervlakteverhardingen (al dan niet tijdelijk);
  • b. het aanbrengen van boven en/of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
  • c. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen, opvullen of egaliseren van de bodem waaronder begrepen het ophogen met bagger- of grondspecie;
  • d. het vellen of rooien van houtopstanden of -gewassen, anders dan bij wijze van verzorging;
  • e. het aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen;
  • f. het, al dan niet tijdelijk, opslaan en/of storten van bouw- en afvalmateriaal;
  • g. het verlagen of verhogen van de grondwaterstand;
  • h. het permanent aanleggen van dammen of soortgelijke constructies, die de watergang beïnvloeden, in waterlopen.
 • 2. De omgevingsvergunningplicht als bedoeld in de regel 17.2 onder 1 geldt niet voor werken of werkzaamheden die:
  • a. betrekking hebben op het normaal onderhoud en beheer;
  • b. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
 • 3. De werken of werkzaamheden als bedoeld in de regel 17.2 onder 1 zijn slechts toelaatbaar voor zover geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de ecologische- en natuurwaarden van de gronden.

Artikel 18 Waarde - Landschap

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Landschap aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor het behoud en de bescherming van de bestaande kavelpatronen.

18.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in regel 18.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
  • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
  • b. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
  • c. het aanleggen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden.
 • 2. Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd, als door het uitvoeren van werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bestaande kavelpatronen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende aan kan worden tegemoet gekomen.
 • 3. Het onder a genoemde verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die:
  • a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
  • b. worden uitgevoerd binnen het bouwvlak;
  • c. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

Artikel 19 Waterstaat - Waterkering

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), ook bestemd voor het in stand houden en het onderhoud van de waterkering naast de andere krachtens dit plan hieraan gegeven bestemmingen.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen, in afwijking van de regels voor de overige bestemmingen, uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 meter.

19.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de regel in artikel 19.2.1 voor:

 • 1. het bouwen van gebouwen voor de overige voor deze gronden aangewezen bestemmingen, met inachtneming van de betreffende regels van dit plan, mits vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering;
 • 2. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de overige voor deze gronden aangewezen bestemmingen, met inachtneming van de betreffende regels van dit plan, mits vooraf advies is ingewonnen bij de beheerder van de betreffende waterkering.

Artikel 20 Waterstaat

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor de waterhuishouding en het in stand houden en het onderhoud van de waterkering.

20.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken voor deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

 • 1. in afwijking van de regels bij de andere bestemming mag niet worden gebouwd, anders dan voor deze bestemming;
 • 2. op deze gronden mogen voor de in regel 20.1 bedoelde primaire dubbelbestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd tot een bouwhoogte van maximaal 3 meter;
 • 3. voor de andere daar voorkomende gronden aangewezen bestemming mag met inachtneming van de voor die bestemming geldende bouwregels, uitsluitend worden gebouwd als het betreft vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt vergroot.
20.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in 20.2 voor het bouwen en vergroten van bouwwerken volgens de bestemming, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de primaire waterkering en de waterhuishouding en toestaan dat de gronden gebruikt worden in overeenstemming met de bestemming en vooraf advies is ingewonnen bij de beheerder van de waterkering.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 21 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 22 Algemene bouwregels

22.1 Gevallen waarin het overschrijden van de bouwgrens is toegestaan

Een bouwgrens, niet zijnde bestemmingsgrens, mag, ongeacht de ter plaatse geldende aanduidingen en regels over maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's, en afdaken of andere ondergeschikte bouwdelen.

22.2 Gevallen waarin het overschrijden van de bouw- en bestemmingsgrens is toegestaan
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bestemming en bij omgevingsvergunning toestaan dat een bouw- en bestemmingsgrens, ongeacht de ter plaatse geldende aanduidingen en regels over bestemmingen, maatvoering en situering, met maximaal 1,5 meter overschreden worden door:
 • a. bij gebouwen horende trappenhuizen, entreeportalen, veranda's;
 • b. andere ondergeschikte bouwdelen, zoals bij gebouwen horende stoepen, stoeptreden, hellingbanen;
 • c. balkons, erkers en afdaken, als de vrije hoogte, gemeten van de onderzijde van het overschrijdende bouwdeel tot aan het aansluitende, afgewerkte maaiveld minimaal 2,2 meter bedraagt.
 • 2. Burgemeester en wethouders verlenen de onder 1 bedoelde omgevingsvergunning niet als:
 • a. de overschrijding niet te verenigen is met de aard van de bestemming of;
 • b. de overschrijving onevenredige hinder voor aangrenzende percelen tot gevolg heeft.
22.3 Voorwaardelijke verplichting over parkeren
 • 1. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, staat vast dat voldoende parkeergelegenheid, overeenkomstig de normen in de beleidsregels in de Nota Parkeernormen Fiets en Auto, die als bijlage 1 bij de Parkeernota Stallen en Parkeren 2013 hoort, wordt gerealiseerd.
 • 2. Als de in de regel onder 1 bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die wijziging rekening gehouden.

Artikel 23 Algemene gebruiksregels

23.1 Strijdig gebruik

Met uitzondering van de gevallen waarin de bestemmingsregeling dat gebruik expliciet toestaat, is strijdig met de bestemming het gebruik van of het laten gebruiken van:

 • 1. onbebouwde gronden als staan- of ligplaats voor onderkomens;
 • 2. onbebouwde gronden of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
 • 3. stacaravans en recreatiewoningen voor permanente bewoning;
 • 4. onbebouwde gronden als kampeerterrein;
 • 5. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als woonruimte;
 • 6. onbebouwde gronden als opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en vaartuigen of onderdelen daarvan;
 • 7. onbebouwde gronden als stortplaats voor puin en afvalstoffen, voor zover dit niet betreft het storten of opslaan in bij gebouwen behorende tuinen van geringe hoeveelheden afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van die tuinen.

Artikel 24 Algemene aanduidingsregels

24.1 Overige zone - tijdelijke wegen
24.1.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding: 'Overige zone - tijdelijke wegen' zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor tijdelijke wegen en werkruimte.

24.2 Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied
24.2.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied' zijn behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater in verband met de drinkwatervoorziening.

24.2.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en voor werkzaamheden
 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in artikel 24.2.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • a. grondwerken uit te voeren dieper dan 40 meter onder het maaiveld;
  • b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeervoorzieningen;
  • c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
  • d. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verontreinigde grond en/of schadelijke stoffen;
  • e. afstromend hemelwater via infiltratie onder maaiveld te infiltreren in de bodem.
 • 2. Burgemeester en wethouders betrekken het advies van de grondwaterbeheerder bij het besluit over de omgevingsvergunning.
 • 3. Burgemeester en wethouders verlenen de omgevingsvergunning, als het werk, gezien het belang van de kwaliteit van het grondwater, geen onevenredige schade kan veroorzaken.
 • 4. Geen omgevingsvergunning is nodig voor werken en werkzaamheden, die:
  • a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
  • b. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
24.3 Veiligheidszone-lpg
24.3.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone-lpg' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met een LPG-installatie en/of propaan.

24.3.2 Bouwregels
 • 1. In afwijking van de andere bestemmingen zijn op de in artikel  24.3.1 bedoelde gronden geen
  • a. nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan;
  • b. uitbreidingen van bestaande kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.
24.3.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone-lpg' te wijzigen in die zin dat:

 • 1. de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone-lpg' verkleind wordt, als uit de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is gebleken dat de zone als gevolg van een wijziging in de risicovolle inrichting kleiner is geworden;
 • 2. de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone-lpg' verkleind wordt, als uit wet- of regelgeving voortvloeit dat de zone kleiner is geworden;
 • 3. de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone-lpg' verlegd wordt als en voorzover het vulpunt en de daarmee samenhangende voorzieningen (ondergronds reservoir en of afleverzuil) worden verplaatst.
24.4 Vrijwaringszone-straalpad
24.4.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone-straalpad' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een straalverbinding.

24.4.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet hoger worden gebouwd dan 59 meter ten opzichte van NAP.

24.4.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in artikel 24.4.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits vooraf advies is verkregen van de beheerder van de straalverbinding.

Artikel 25 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van:

 • 1. de in het plan opgenomen (goot)hoogtematen en bebouwingspercentages tot niet meer dan 10% van deze maten en percentages;
 • 2. de bestemmingsregels voor het toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
 • 3. de bestemmingsregels voor het plaatsen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van vlucht- en/of noodtrappen;
 • 4. het overschrijden van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor het plaatsen van hekwerken of borstweringen ten behoeve van dakterrassen, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte met niet meer dan 1,50 meter mag worden overschreden;
 • 5. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
 • 6. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;
 • 7. de regels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen wordt verhoogd ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals liftkokers, trappenhuizen, lichtkappen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 26 Overgangsrecht

26.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
26.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

Artikel 27 Slotregel


Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht.