direct naar inhoud van Regels

Soesterberg

Status: Onherroepelijk
Idn: NL.IMRO.0342.BPSTB0006-0401

Artikel 21 Wonen

 

21.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. al dan niet met een beroep of bedrijf aan huis;

met de daarbij behorende:

 1. tuinen en erven;

 2. parkeervoorzieningen met bijbehorende ontsluitingsverhardingen;

 3. bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken;

 4. overige voorzieningen, zoals groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen;

alsmede voor:

 1. ter plaatse van de functieaanduiding 'detailhandel': detailhandel;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'dienstverlening': dienstverlening;

 3. ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang': onderdoorgang.

 

21.2 bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

21.2.1 Hoofdgebouwen

 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' zijn uitsluitend aaneengebouwde woningen toegestaan;

 3. ter plaatse van de bouwaanduiding 'gestapeld' zijn uitsluitend gestapelde woningen toegestaan;

 4. ter plaatse van de bouwaanduiding 'twee-aaneen' zijn uitsluitend twee-onder- één-kapwoningen toegestaan;

 5. ter plaatse van de bouwaanduiding 'vrijstaand' zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;

 6. ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;

 7. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 1' zijn dakopbouwen met een hogere goot- en bouwhoogte toegestaan;

 8. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2' zijn dakopbouwen met een hogere goot- en bouwhoogte toegestaan;

 9. onder woningen zijn kelders toegestaan tot een verticale bouwdiepte van 3,3 meter;

 10. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'gemeentelijke monumenten': gemeentelijk monument.

 

21.2.2 Bijbehorende bouwwerken

 1. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

 2. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 20% van de oppervlakte van de bij de woning behorende gronden met de bestemming 'Wonen' en 'Tuin' met een maximum van 150m2;

 3. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bijbehorend bouwwerk

goothoogte

bouwhoogte

gebouwen

3 meter

5 meter

overkappingen

3 meter

5 meter

 1. van bijbehorende bouwwerken mag geen deel uitsteken buiten de denkbeeldige vlakken, die vanaf een hoogte van 3 meter op de zijdelingse perceelsgrenzen onder een hoek van 52° met de horizon omhooglopen.

 

21.2.3 Andere bouwwerken

 1. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

situering

bouwhoogte

voor de voorgevel van het hoofdgebouw

1 meter

achter de voorgevel van het hoofdgebouw

2 meter

 1. voor het bouwen van een zwembad dient het volgende in acht te worden genomen:

 1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient tenminste 3 meter te bedragen.

 1. voor het bouwen van een dakopbouw ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 1' dient het volgende in acht te worden genomen:

 1. de goothoogte van de woning mag na realisering van de dakopbouw niet meer bedragen dan 8 meter en de bouwhoogte niet meer dan 9 meter;

 2. de dakvlakken van de dakopbouw dienen evenwijdig te zijn aan de dakvlakken met een helling van 20° van de bestaande woning.

 1. voor het bouwen van een dakopbouw ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2' dient het volgende in acht te worden genomen:

 1. de dakopbouw mag uitsluitend vanuit de nok van de woning worden gerealiseerd in het dakvlak aan de achterzijde van de woning;

 2. de dakopbouw mag niet breder zijn dan 3,60 meter (exclusief dakoverstrekken);

 3. de goothoogte van de dakopbouw mag niet hoger zijn dan 8 meter en de bouwhoogte niet meer dan 9 meter;

 4. de dakhelling mag niet meer bedragen dan 20°;

 5. de dakopbouw dient te worden afgedekt door een kap;

 6. de nokrichting van de dakopbouw dient gelijk te zijn aan de nokrichting van de woning;

 7. de dakopbouw dient, horizontaal gemeten, tenminste 1,20 meter achter de gevel te liggen.

 

21.3 afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk met een hogere goot- en/of bouwhoogte, mits:

 1. daarmee een betere aansluiting op de hoogte van de begane grond laag van het hoofdgebouw kan worden verkregen;

 2. de kapvorm en dakhellingen van het hoofdgebouw worden overgenomen;

 3. de bouwhoogte tenminste 2 meter onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw ligt.

 

21.4 specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

 1. Het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken dient functioneel ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw, dus te gebruiken voor functies zoals garage, stalling, hobbyruimte, bergruimte, kas, huisdierenverblijf, en voor een aan huis gebonden bedrijf of beroep;

 2. Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, met dien verstande dat:

 1. de woonfunctie daardoor niet mag worden verdrongen en maximaal 50 m² van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken voor de bedoelde activiteiten mag worden gebruikt;

 2. het beroep- of bedrijf aan huis door de hoofdbewoner wordt uitgeoefend;

 3. in het kader van een beroep of bedrijf aan huis mogen maximaal 2 personen in de woning werkzaam zijn;

 4. uitsluitend beroeps- en bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan die genoemd zijn in de Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis in bijlage 2, dan wel beroeps- of bedrijfsactiviteiten die niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis zijn genoemd maar die daarmee naar hun aard en invloed op de omgeving vergeleken kunnen worden;

 5. er geen horeca of detailhandel wordt uitgeoefend, met uitzondering van beperkte verkoop als ondergeschikte nevenactiviteit van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;

 6. aan de in de 'Beleidsnota parkeernormen en parkeerfonds' (1e herziening) d.d. 18 februari 2010 van de Gemeente Soest vastgelegde parkeernormen wordt voldaan;

 7. door de bedrijvigheid geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat, behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsmatige activiteiten in het openbaar gebied rond de betreffende kleinschalige bedrijvigheid mogen plaatsvinden;

 8. er geen reclame wordt gemaakt aan of bij het pand, met uitzondering van een klein bord, met een maximale oppervlakte van 0,5 m², voor de mededeling van het beroep, de openingstijden etc.;

 9. er geen buitenopslag in de tuin mag plaatsvinden.

 

21.5 wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd de bestemming te wijzigen in de bestemming 'Kantoor' met dien verstande dat:

 1. deze bevoegdheid uitsluitend geldt ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2';

 2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden, zoals belangen met betrekking tot het karakter van het gebied, mogen niet onevenredig worden geschaad;

 3. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad.

Postadres:
Postbus 2000
3760 CA Soest
Telefoon: (035) 6093411
E-mail: postbus2000@soest.nl