Artikel 11 Wonen

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. tuinen en erven;

 3. parkeervoorzieningen met daarbij behorende ontsluitingsverhardingen;

 4. voet- en fietspaden;

 5. bij deze doeleinden behorende andere voorzieningen, zoals groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen, met dien verstande, dat voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid conform de gemeentelijke parkeernormen zoals vastgelegd in de Beleidsnota parkeernormen en parkeerfonds (1e herziening) d.d. 18 februari 2010.

 

11.2 Bouwregels

 

11.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in gronden, als bedoeld in lid 11.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. woningen;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - karakteristieke dakvorm' zijn uitsluitend woningen met een karakteristieke dakvorm, zoals aanwezig ten tijde van de vaststelling van het plan, toegestaan;

 3. aan- en uitbouwen;

 4. bijgebouwen en overkappingen;

 5. andere bouwwerken.

 

11.2.2 Bouwen van woningen

Voor het bouwen van woningen, als bedoeld in lid 11.2.1 onder a, gelden de volgende eisen:

 1. woningen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd, met de voorgevels gekeerd naar de weg;

 2. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' zijn uitsluitend aaneengebouwde woningen toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn uitsluitend gestapelde woningen toegestaan, met de daarbij behorende inpandige bergingen;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is uitsluitend een onderdoorgang toegestaan;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aan-een' zijn uitsluitend twee-onder-één-kapwoningen toegestaan;

 7. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;

 8. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ mag de goothoogte en de bouwhoogte van woningen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven maatvoeringsvlakken, niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven, met dien verstande dat, uitsluitend daar waar ten tijde van het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan de goothoogte aan de achterzijde van de woning hoger is, die hogere goothoogte is toegestaan;

 9. onder woningen zijn kelders toegestaan tot een diepte van maximaal 3,3 m beneden peil;

 10. op woningen zijn dakkapellen toegestaan, mits deze voldoen aan de redelijke eisen van welstand, zoals verwoord in de Welstandsnota d.d. 3 juni 2004.

 

11.2.3 Bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak en overkappingen gelden de volgende eisen:

 1. de grondoppervlakte van het bij een woning behorende bouwperceel mag voor niet meer dan 50% worden bebouwd;

b. onder aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn kelders toegestaan tot een diepte van maximaal 3,3 m beneden peil;

c. op aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn geen dakkapellen toegestaan;

d. dakkapellen, die op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan, aanwezig waren, mogen worden gehandhaafd;

e. de totale oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de woning mag niet meer bedragen dan 20% van het bijbehorende bouwperceel met een maximum van:

1. 120 m² bij vrijstaande woningen;

2. 75 m² bij twee-onder-één-kapwoningen en eindwoningen van aaneengebouwde woningen;

3. 50 m² bij aaneengebouwde woningen;

f. de goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 m;

g. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

 

bouwwerk

bouwhoogte

Aan- en uitbouwen

5 m

Bijgebouwen

5 m

Overkappingen

3 m

 

h. aan- en uitbouwen bij een woning mogen een diepte van 3 m hebben, onverminderd het hiervoor bepaalde en met dien verstande dat:

1. de gezamenlijke diepte van een woning en aan- en uitbouwen niet meer dan 15 m mag bedragen;

2. de breedte van de aan- en uitbouw aan de achterzijde van het hoofdgebouw niet meer dan de breedte van het hoofdgebouw, inclusief de gelijktijdig te realiseren of de feitelijke aan- en/of uitbouw aan de zijgevel mag bedragen;

3. de afstand van de aan- en uitbouw aan de zijgevel van de woning dient tot aan de voorgevel meer dan 3 m te bedragen.

 

11.2.4 Bouwen van andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende eisen:

 1. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan:

 

bouwwerk

bouwhoogte

Perceelsafscheidingen

2 m

Andere bouwwerken

1 m

 

 1. voor het bouwen van een zwembad dient het volgende in acht te worden genomen:

1. een zwembad is uitsluitend toegestaan op een bij een woning behorend bouwperceel op een afstand van 3 m van de voorgevel of het verlengde daarvan;

2. de oppervlakte van het zwembad mag niet meer bedragen dan 20% van het bijbehorende bouwperceel met een maximum van 35m².

 

11.3 Specifieke gebruiksregels

 

11.3.1 Aan huis gebonden beroep of aan huis gebonden bedrijf

Woningen en aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of een aan huis gebonden bedrijf, met dien verstande dat:

 1. het beroep of bedrijf door de hoofdbewoner van de woning wordt uitgeoefend, welke hoofdbewoner maximaal 1 medewerker in dienst mag hebben;

 2. aan de in de Beleidsnota parkeernormen en parkeerfonds (1e herziening) d.d. 18 februari 2010 vastgelegde parkeernormen wordt voldaan;

 3. maximaal 50 m² van de vloeroppervlakte van de woning voor de bedoelde activiteiten mag worden gebruikt;

 4. de onder c. genoemde maximale oppervlakte het totaal is van de oppervlakten binnen de woning en de eventueel bij de woning behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

 5. er geen reclame wordt gemaakt aan of bij het pand, met uitzondering van een klein bord, met een maximale oppervlakte van 0,5 m², voor de mededeling van het beroep, de openingstijden etc.;

 6. er geen sprake is van zakelijke dienstverlening aan huis;

 7. er geen detailhandel wordt uitgeoefend, met uitzondering van beperkte verkoop als ondergeschikte nevenactiviteit van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;

 8. er geen horeca plaatsvindt;

 9. de activiteiten met betrekking tot een aan huis gebonden beroep of bedrijf mogen geen hinder voor het milieu opleveren; dit betekent in ieder geval dat het dient te gaan om activiteiten die niet onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen en bedrijven tot categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels deel uitmaakt, danwel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;

 10. het gebruik van de woning en de daarbij behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf niet mag leiden tot (een onevenredige) afbreuk of aantasting van het woonkarakter van de woning;

 11. de activiteiten met betrekking tot een aan huis gebonden beroep of bedrijf mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk doen aan het (woon)karakter van de wijk;

 12. door de bedrijvigheid geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstand dat, behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsmatige activiteiten in het openbaar gebied rond de betreffende kleinschalige bedrijvigheid mogen plaatsvinden.

 

11.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethoudes van Soest zijn bevoegd tot:

 1. het wijzigen van de parkeernormen, als bedoeld in lid 11.1 onder e. en in lid 11.3.1 onder b., in verband met en overeenkomstig een nieuwe door de gemeenteraad vast te stellen Beleidsnota parkeernormen en parkeerfonds, dan wel een wijziging van de parkeernormen;

 2. het wijzigen van de welstandscriteria, als bedoeld in lid 11.2.2 onder j., in verband met en overeenkomstig een nieuwe door de gemeenteraad vast te stellen Welstandsnota, dan wel een wijziging van de welstandsnormen.