Bestemmingsplan Maartensdijk 2009

 

Planregels

 

Gemeente De Bilt

 

Vastgesteld 29 april 2010

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

HOOFDSTUK 1            INLEIDENDE REGELS

Artikel 1           Begrippen

Artikel 2           Wijze van meten

HOOFDSTUK 2            BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3           Agrarisch

Artikel 4           Bedrijf

Artikel 5           Bedrijf - Nutsvoorziening

Artikel 6           Bos

Artikel 7           Centrum

Artikel 8           Detailhandel

Artikel 9           Groen

Artikel 10         Horeca

Artikel 11         Kantoor

Artikel 12         Maatschappelijk - 1

Artikel 13         Maatschappelijk - 2

Artikel 14         Maatschappelijk - 3

Artikel 15         Recreatie - Dagrecreatie

Artikel 16         Recreatie - Volkstuin

Artikel 17         Sport

Artikel 18         Verkeer

Artikel 19         Verkeer - Railverkeer

Artikel 20         Verkeer - Verblijfsgebied

Artikel 21         Water

Artikel 22         Wonen

Artikel 23         Leiding - Riool

Artikel 24         Waarde - Archeologie

HOOFDSTUK 3            ALGEMENE REGELS

Artikel 25         Anti-dubbeltelregel

Artikel 26         Algemene gebruiksregels

Artikel 27         Algemene aanduidingsregels

Artikel 28         Algemene ontheffingsregels

Artikel 29         Algemene wijzigingsregels

Artikel 30         Algemene procedureregels

Artikel 31         Overige regels

HOOFDSTUK 4            OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 32         Overgangsrecht

Artikel 33         Slotregel

 

 

HOOFDSTUK 1         Inleidende regels              terug naar inhoudsopgave

Artikel 1        Begrippen                terug naar inhoudsopgave

1.1              In deze regels wordt verstaan onder:

 

a        plan

: 

het bestemmingsplan Maartensdijk 2009 van de gemeente De Bilt;

 

b        bestemmingsplan

: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0310.0005BP00102-OH01 met de bijbehorende regels en bijlagen;

 

c         aanduiding

: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het

bebouwen van deze gronden;

 

d        aanduidingsgrens

: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

 

e        aan- en uitbouw

:

een aangebouwd gebouw dat in bouwkundig en/of architectonisch opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw;

 

f          aan huis verbonden beroep

: 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

 

g        agrarisch bedrijf

: 

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, waarbij houtteelt, een intensieve veehouderij en veredelingsactiviteiten zijn uitgesloten;

 

h        bebouwing

: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

i           bebouwings-karakteristiek

: 

de bouwhoogte van de hoofdgebouwen, de situering daarvan ten opzichte van de openbare weg, de mate van aaneenbouwen en/of de onderlinge afstanden tussen de hoofdgebouwen en de bouwmassa van de hoofdgebouwen ten opzichte van het bouwperceel;

 

j           bedrijfswoning/ dienstwoning

: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond ter plaatse van het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht;

 

k         bestaand bouwwerk

: 

een bouwwerk, dat ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan bestaat, dat/die of in uitvoering is of dat na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend of krachtens een bouwvergunning die na dit tijdstip, hoewel in strijd met dit plan, niet mag worden geweigerd;

 

l           bestemmingsgrens

 

: 

de grens van een bestemmingsvlak;

 

m       bestemmingsvlak

: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

 

n        bijgebouw

: 

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

 

o        bouwen

: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

 

p        bouwgrens

: 

de grens van een bouwvlak;

 

q        bouwlaag

: 

een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw en zolder;

 

r          bouwperceel

: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

 

s         bouwperceelgrens

 

: 

een grens van een bouwperceel;

t          bouwvlak

: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

 

u        bouwwerk

: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 

v         dakterras

: 

een plat dak dat door wijze van afwerking geschikt is gemaakt om te worden gebruikt als terras; een balkon (uitstekend of op een erker) wordt niet als een dakterras gezien;

 

w        detailhandel

: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of een bedrijfsactiviteit;

 

x         dienstverlening

: 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, wasserettes, makelaarskantoren, internetwinkels en bankfilialen;

 

y         erftoegangsweg

:

een weg bedoeld voor het toegankelijk maken van erven; deze wegcategorie is in beginsel toegankelijk voor elke vervoerswijze;

 

z         gebieds-ontsluitingsweg

:

een weg waarop zowel de stromen als uitwisseling kan plaatsvinden; het is de verbindende schakel tussen erftoegangswegen en stroomwegen;

 

aa    gebouw

: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk

met wanden omsloten ruimte vormt;

 

bb    gemiddeld niveau

: 

de gemiddelde hoogte van het aansluitend niveau;

 

cc     hoofdgebouw

: 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

 

dd    horeca

: 

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccomodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, waaronder: bed & breakfast, discotheek, feestzaal en partyboerderij;

 

ee    horeca-1

: 

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken; het accent ligt op de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren; hieronder afhaalcentra mede begrepen;

 

ff        kantoor

: 

voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

 

gg    maatschappelijke voorzieningen;

 

: 

activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening;

hh    monument

: 

zaken als bedoeld in artikel 1 sub b van de Monumentenwet 1988, als zodanig geplaatst in het register van beschermde monumenten evenals zaken die zijn geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst;

 

ii         netto vloeroppervlakte

: 

de oppervlakte van de voor bewoning bestemde vertrekken, waaronder mede wordt verstaan verblijfsruimten; niet meegerekend worden verkeersruimten, toiletten, douche- en badruimten, alsmede ingebouwde bergingen;

 

jj         oorspronkelijke achtergevel

: 

de achtergevel ten tijde van de oplevering van het hoofdgebouw dan wel – indien het hoofdgebouw nog gerealiseerd dient te worden – de achtergevel van het hoofdgebouw, zoals deze met de bouwvergunning wordt beoogd;

 

kk     oorspronkelijke zijgevel

: 

de zijgevel ten tijde van de oplevering van het hoofdgebouw dan wel – indien het hoofdgebouw nog gerealiseerd dient te worden – de zijgevel van het hoofdgebouw, zoals deze met de bouwvergunning wordt beoogd;

 

ll         peil

: 

1         voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;

2         in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;

 

mm seksinrichting

: 

hieronder wordt in ieder geval verstaan een prostitutiebedrijf, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub al dan niet in combinatie met elkaar;

 

nn    stroomweg

: 

een weg gericht op continue doorstroming met hoge snelheid; dit betreft autosnelwegen en autowegen;

 

oo    voorgevel

:

de naar de wegzijde gekeerde gevel; in geval er meerdere gevels zijn aan te merken als voorgevel, is de gevel die meetelt in de huisnummering de voorgevel;

 

pp    voorgevelrooilijn

:

1         langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;

 

2         langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd:

·        bij een wegbreedte van ten minste 10 meter: de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg;

·        bij een wegbreedte geringer dan 10 meter: de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg;

 

qq    vrijstaand hoofdgebouw

:

een hoofdgebouw zonder gemeenschappelijke wand(en) met een ander hoofdgebouw;

 

rr       woning/wooneen-heid

:

een ruimte of complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding;

 

ss     zorgboerderij

:

een agrarisch bedrijf waar tevens zorg- en onderwijs geboden wordt door middel van dagbesteding op het agrarisch bedrijf.

 

 

 

Artikel 2        Wijze van meten                terug naar inhoudsopgave

2.1               Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

 

a        de afstand tot de bouwperceelgrens

:            

tussen de grenzen van een bouwperceel en enig punt van een op dat bouwperceel voorkomend gebouw waar die afstand het kortst is;

 

b        de bouwhoogte van een bouwwerk

:            

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

 

c         de goothoogte van een bouwwerk

:            

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

 

d        de inhoud van een bouwwerk

:            

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

 

e        de lengte, breedte en diepte van een gebouw

:            

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren);

 

f          de oppervlakte van een bouwwerk

:            

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

 

g        het bebouwings-percentage

:            

het deel van het aanduidingsvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden.

 

 

2.2              De in lid 2.1 sub b genoemde ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, mogen de maximale bouwhoogte met niet meer dan 3 m overschrijden.

 

2.3              Indien er dakoverstekken aanwezig zijn met een breedte van 70 cm of meer, dan wordt bij de bepaling van de oppervlakte van een bouwwerk de buitenste goot als buitenwerks gevelvlak aangemerkt.

 

 

HOOFDSTUK 2         Bestemmingsregels                  terug naar inhoudsopgave

Artikel 3        Agrarisch                      terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

3.1              De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        een agrarisch bedrijf;

 

en verder:

b        ter plaatse van de aanduiding ‘zorgboerderij’ voor een zorgboerderij;

c         ter plaatse van de aanduiding ‘zorgboerderij’ tevens voor ondergeschikte detailhandel met een maximum vloeroppervlakte van 25 m²;

 

inclusief bijbehorende:

d        gras- en weilanden;

e        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

f          groenvoorzieningen;

g        bermen en waterlopen.

 

Bouwregels

3.2              Op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat per bouwvlak slechts gebouwen ten behoeve van één agrarisch bedrijf zijn toegestaan;

b        per agrarisch bedrijf is niet meer dan één dienstwoning toegestaan met een oppervlakte van maximaal 120 m², dan wel de bestaande oppervlakte indien deze groter is;

c         de goothoogte en bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3 meter en 10 meter;

d        bij een dienstwoning zijn bijgebouwen toegestaan tot een maximale oppervlakte van 50 m²;

e        de goothoogte van bijgebouwen bij de dienstwoning mag niet meer bedragen dan 3 meter bij vrijstaande bijgebouwen en niet meer dan het vloerpeil van de eerste verdieping bij aan- en uitbouwen;

f          de afstand tussen gebouwen en de zijdelingse bouwperceelgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, met dien verstande dat indien de situering van bestaande gebouwen hier niet aan voldoet, de afstand van gebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens niet minder mag bedragen dan de bestaande afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens;

g        de bouw van kassen en andere glasopstallen, anders dan ter vervanging van de bestaande kassen en glasopstallen, is niet toegestaan, met uitzondering van de gronden binnen het bouwvlak behorende bij de zorgboerderij, waar een kweektunnel is toegestaan met een maximale oppervlakte van 200 m²;

h        uitsluitend binnen het bouwvlak is de bouw van mestopslagen toegestaan, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer dan 6 meter mag bedragen;

i           de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan:

1        12 meter voor silo’s en hooitorens;

2        7 meter voor palen en masten;

3        2 meter voor erfafscheidingen;

4        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

j           de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 2 meter.

 

Ontheffing van de bouwregels

3.3              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in:

a        lid 3.2 sub b voor de splitsing van de bestaande dienstwoning in twee wooneenheden, mits de dienstwoning vanwege persoonlijke omstandigheden tijdelijk dient voor de huisvesting van twee huishoudens;

b        in lid 3.2 sub c voor het toestaan van een goothoogte van bedrijfsgebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen, tot ten hoogste 6 meter;

c         in lid 3.2 sub h voor het bouwen van mestopslagen buiten het bouwvlak, indien:

1        op het agrarisch bouwperceel geen of onvoldoende ruimte aanwezig is voor mestopslag;

2        realisering van mestopslag op het bouwperceel vanwege milieuredenen niet mogelijk is;

3        de bouwhoogte niet meer mag bedraagt dan 6 m;

4        de bedrijfseconomische noodzaak voor deze mestopslag is aangetoond.

d        lid 3.2 sub i onder 1 voor een bouwhoogte van silo’s tot ten hoogste 15 meter, indien de bedrijfseconomische noodzaak daartoe is aangetoond.

 

Wijzigingsbevoegdheid

3.4              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering binnen het bouwvlak een agrarisch hulp- en/of nevenbedrijf of een hoveniersbedrijf toe te staan, mits:

a        de hoeveelheid bebouwing niet wordt uitgebreid;

b        geen sprake is van een extra dienstwoning;

c         de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen per gewijzigd agrarisch bedrijf, voor zover dit meer bedraagt dan 120 m², wordt teruggebracht tot ten minste 50% van het meerdere;

d        in voorkomende gevallen de vergunningen krachtens de milieuwetgeving zijn verkregen;

e        geen buitenopslag plaats vindt;

f          voldoende afstand wordt aangehouden tot woonbebouwing, waarbij wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 30 meter;

g        parkeren op eigen erf plaatsvindt;

h        landschappelijk en of cultuurhistorisch verstorende bebouwing wordt afgebroken.

 

3.5              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering de bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ als bedoeld in artikel 22 van deze planregels, mits:

a        de woonbestemming wordt gegeven aan de voormalige dienstwoning;

b        door de wijziging het aantal woningen ter plaatse niet toeneemt.

 

3.6              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering de bestemming van de binnen het bouwvlak gelegen gronden te wijzigen in de bestemming Wonen als bedoeld in artikel 22 van deze planregels en daarbij naast de reeds bestaande dienstwoning één extra woning toe te staan, mits:

a        de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, met een ondergrens van ten minste 1.000 m²;

b        de oppervlakte van de nieuwe woning niet meer bedraagt dan 120 m2;

c         de nieuwe woning zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast;

d        de gronden buiten het bouwvlak beschikbaar blijven of komen voor grondgebonden functies natuur, landbouw of recreatie in overeenstemming met de functie van het gebied;

e        er geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing wordt gesloopt.

 

3.7              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering en sloop van ten minste de helft van de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen de bestemming van de binnen het bouwvlak gelegen gronden te wijzigen ten behoeve van kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, kleinschalige dienstverlening of recreatie van beperkte omvang, onder de volgende voorwaarden:

a        de maximale oppervlakte ten behoeve van de nieuwe functie bedraagt niet meer dan 250 m²;

b        de gronden buiten het bouwvlak blijven of komen beschikbaar voor grondgebonden functies landbouw, natuur of recreatie, in overeenstemming met de functie van het gebied;

c         er wordt geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gesloopt;

d        een zorgvuldige landschappelijke inpassing is vereist;

e        de nieuwe bestemming genereert geen zwaardere belasting voor het gebied en heeft geen onevenredige verkeersaantrekkende werking;

f          detailhandel is niet toegestaan;

g        aangetoond moet zijn dat volwaardig agrarisch hergebruik niet mogelijk is.

 

 

Artikel 4        Bedrijf                         terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

4.1              De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        bedrijfsmatige activiteiten van categorie 1 en 2 van de bij deze planregels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

 

en verder:

b        ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’ tevens voor bedrijfsactiviteiten uit categorie 3.1 van de bij deze planregels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

c         ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ tevens voor bedrijfsactiviteiten uit categorie 3.2 van de bij deze planregels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

d        ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’ tevens voor bedrijfsactiviteiten uit categorie 4.1 en 4.2 van de bij deze planregels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten

e        ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’ tevens voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg;

f          ter plaatse van de aanduiding ‘sportcentrum’ voor een sportcentrum;

g        ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ tevens voor bestaande (bedrijfs-) woningen.

 

inclusief bijbehorende:

h        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

i           parkeervoorzieningen;

j           groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

4.2              Op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        gebouwen zijn niet toegestaan, tenzij anders is aangeduid;

b        de goothoogte en de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 7 meter en 10 meter, tenzij anders is aangeduid;

c         ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

d        ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage (%)’ mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

e        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 m voor palen en masten;

2        2 m voor erfafscheidingen;

3        3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

4.3              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Ontheffing van de bouwregels

4.4              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 4.2 sub c of d voor een hoger bebouwingspercentage tot maximaal 80%, mits:

a        het op basis van verkeerskundig onderzoek benodigde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd kan worden;

b        op basis van verkeerskundig onderzoek is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige nadelige gevolgen heeft voor onder meer:

1        de verkeersveiligheid;

2        de doorstroming van het verkeer;

3        de bereikbaarheid van naastgelegen percelen;

c         de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast.

 

Specifieke gebruiksregels

4.5              Op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden zijn geen bedrijfsactiviteiten toegestaan, betreffende

a        risicovolle inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’;

b        inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer;

c         een groothandel in consumentenvuurwerk met opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk;

4.6              Op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden mag het aantal herstelinrichtingen voor motorvoertuigen (onder SBI-code ‘501, 502, 504’ in Staat van Bedrijfsactiviteiten) niet meer bedragen dan 5.

 

Ontheffing van de gebruiksregels

4.7              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ontheffing te verlenen voor

a        het toelaten van een bedrijf in een hogere milieucategorie dan in lid 4.1 genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de in lid 4.1 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

b        het toelaten van een bedrijf dat niet is opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals in lid 4.1 genoemd.

 

Wijzigingsbevoegdheid

4.8              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij feitelijke en duurzame beëindiging van bedrijfsactiviteiten in categorie 4.2 de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’ te wijzigen in de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’;

4.9              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij feitelijke en duurzame beëindiging van bedrijfsactiviteiten in categorie 3.2 de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ te wijzigen in de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’ of de aanduiding te laten vervallen;

4.10          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij feitelijke en duurzame beëindiging van bedrijfsactiviteiten in categorie 3.1 de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’ te laten vervallen;

4.11          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij feitelijke en duurzame beëindiging van de functie sportcentrum de aanduiding ‘sportcentrum‘ te laten vervallen.

 

 

Artikel 5        Bedrijf - Nutsvoorziening                             terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

5.1              De voor ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor

a        nutsvoorzieningen;

 

inclusief bijbehorende:

b        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

c         groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

5.2              Op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        de goothoogte en de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 5 meter;

b        de oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 60 m2;

c         de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 15 m, tenzij anders is aangeduid;

d        ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan is aangeduid.

 

 

Artikel 6        Bos                   terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

6.1              De voor ‘Bos’ aangewezen gronden zijn bestemd voor bos, alsmede voor de ontwikkeling, bescherming en instandhouding van het bos.

 

Bouwregels

6.2              Op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.

 

Aanlegvergunning

6.3              Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a        het kappen van bomen;

b        het ophogen van de bodem;

c         het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

d        het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

e        het verlagen of verhogen van het waterpeil;

f          het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;

g        het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen.

6.4              Het in lid 6.3 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:

a        het normale onderhoud en beheer betreffen;

b        reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt;

c         mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende vergunning.

6.5              De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 6.3 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van het bos ontstaat.

 

 

Artikel 7        Centrum                   terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

7.1              De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        detailhandel;

b        dienstverlening;

c         horeca, voor zover behorend tot categorie 1a van de van deze planregels deeluitmakende Staat van Horeca-activiteiten;

d        kantoor;

e        maatschappelijke voorzieningen;

f          verblijfsgebied;

g        wonen;

met dien verstande dat het wonen uitsluitend plaats mag vinden op de verdieping en de overige functies uitsluitend plaats mogen vinden op de begane grond.

 

Bouwregels

7.2              Op of in de lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b        de goothoogte en de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 13 meter en 15 meter;

c         de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

7.3              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Ontheffing van de gebruiksregels

7.4              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ontheffing te verlenen voor

a        het toelaten van een horecabedrijf in een hogere categorie dan in lid 7.1 genoemd, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de in lid 7.1 genoemde categorie van de Staat van Horeca-activiteiten;

b        het toelaten van een horecabedrijf dat niet is opgenomen in de Staat van Horeca-activiteiten, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorie van de Staat van Horeca-activiteiten, zoals in lid 7.1 genoemd.

 

 

Artikel 8        Detailhandel                 terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

8.1              De voor ‘Detailhandel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        detailhandel;

 

en verder:

b        ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ voor bestaande (boven-)woningen;

 

inclusief bijbehorende:

c         opslag;

d        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

e        parkeervoorzieningen;

f          groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

8.2              Op of in de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

b        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

8.3              Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

 

Artikel 9        Groen                 terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

9.1              De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        parken, plantsoenen, bosschages en overige groenvoorzieningen;

 

inclusief bijbehorende:

b        speelvoorzieningen;

c         waterpartijen;

d        voet- en fietspaden.

 

Bouwregels

9.2              Op of in de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

a        7 meter voor palen en masten;

b        5 meter voor speelvoorzieningen;

c         2 meter voor erfafscheidingen;

d        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

Artikel 10    Horeca                     terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

10.1          De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        horeca-1-bedrijven;

 

en verder:

b        ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ voor bestaande (boven-)woningen;

c         ter plaatse van de aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 1b’ voor horeca, voor zover behorend tot categorie 1a en 1b van de van deze planregels deeluitmakende Staat van Horeca-activiteiten;

 

inclusief bijbehorende:

d        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

e        parkeervoorzieningen;

f          groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

10.2          Op of in de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

b        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

10.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

 

Artikel 11    Kantoor                      terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

11.1          De voor ‘Kantoor’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        kantoren;

 

en verder:

b        ter plaatse van de aanduiding ‘congrescentrum’ voor vergader-, overleg- en presentatieruimten;

 

inclusief bijbehorende:

c         toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

d        parkeervoorzieningen;

e        groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

11.2          Op of in de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

b        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

11.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Specifieke gebruiksregels

11.4          Het is verboden de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘congrescentrum’ te gebruiken voor zelfstandige horeca-activiteiten, waaronder wordt verstaan een bar, restaurant of nachtverblijf.

 

 

Artikel 12    Maatschappelijk - 1                     terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

12.1          De voor ‘Maatschappelijk - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening;

 

en verder:

b        ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ voor bestaande (boven-)woningen;

 

inclusief bijbehorende:

c         toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

d        parkeervoorzieningen;

e        groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

12.2          Op of in de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

b        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

12.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Ontheffing van de bouwregels

12.4          Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 12.2 sub a voor een hoger bebouwingspercentage tot maximaal 15 procentpunt meer dan het bebouwingspercentage dat is aangeduid, mits:

a        er een aantoonbare maatschappelijke noodzaak bestaat;

b        het op basis van verkeerskundig onderzoek benodigde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd kan worden;

c         op basis van verkeerskundig onderzoek is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige nadelige gevolgen heeft voor onder meer:

1        de verkeersveiligheid;

2        de doorstroming van het verkeer;

3        de bereikbaarheid van naastgelegen percelen;

d        de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast.

 

 

Artikel 13    Maatschappelijk - 2                          terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

13.1          De voor ‘Maatschappelijk - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        begraafplaatsen;

b        uitvaartcentra;

c         crematoria;

 

inclusief bijbehorende:

d        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

e        parkeervoorzieningen;

f          groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

13.2          Op of in de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

b        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

13.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Ontheffing van de bouwregels

13.4          Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 13.2 sub a voor een hoger bebouwingspercentage tot maximaal 15 procentpunt meer dan het bebouwingspercentage dat is aangeduid, mits:

a        er een aantoonbare maatschappelijke noodzaak bestaat;

b        het op basis van verkeerskundig onderzoek benodigde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd kan worden;

c         op basis van verkeerskundig onderzoek is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige nadelige gevolgen heeft voor onder meer:

1        de verkeersveiligheid;

2        de doorstroming van het verkeer;

3        de bereikbaarheid van naastgelegen percelen;

d        de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast.

 

 

Artikel 14    Maatschappelijk - 3                        terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

14.1          De voor ‘Maatschappelijk - 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        religieuze voorzieningen;

 

inclusief bijbehorende:

b        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

c         parkeervoorzieningen;

d        groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

14.2          Op of in de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

b        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

14.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Ontheffing van de bouwregels

14.4          Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 14.2 sub a voor een hoger bebouwingspercentage tot maximaal 15 procentpunt meer dan het bebouwingspercentage dat is aangeduid, mits:

a        er een aantoonbare maatschappelijke noodzaak bestaat;

b        het op basis van verkeerskundig onderzoek benodigde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd kan worden;

c         op basis van verkeerskundig onderzoek is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige nadelige gevolgen heeft voor onder meer:

1        de verkeersveiligheid;

2        de doorstroming van het verkeer;

3        de bereikbaarheid van naastgelegen percelen;

d        de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast.

 

 

Artikel 15    Recreatie - Dagrecreatie                    terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

15.1          De voor ‘Recreatie - Dagrecreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        scoutingactiviteiten;

 

inclusief bijbehorende:

b        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

c         parkeervoorzieningen;

d        groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

15.2          Op of in de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        de gronden mogen voor maximaal 6 % worden bebouwd;

b        de goothoogte en de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 3 meter en 6 meter;

c         de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

Artikel 16    Recreatie - Volkstuin                          terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

16.1          De voor ‘Recreatie - Volkstuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        volkstuinen;

 

inclusief bijbehorende:

b        toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

c         parkeervoorzieningen;

d        groenvoorzieningen.

 

Bouwregels

16.2          Op of in de lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        in het bestemmingsvlak mag één gebouw voor centrale voorzieningen worden gebouwd met een oppervlakte van niet meer dan 25 m2, een goothoogte van niet meer dan 3 meter en een bouwhoogte van niet meer dan 6 meter;

b        de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen mag per volkstuin niet meer bedragen dan 6 m2 met een bouwhoogte van niet meer dan 3 meter;

c         de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        7 meter voor palen en masten;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

Artikel 17    Sport                            terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

17.1          De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        sportactiviteiten;

 

en verder:

b        ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’ voor bestaande (bedrijfs-)
woningen;

 

inclusief bijbehorende:

c         toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;

d        parkeervoorzieningen;

e        groenvoorzieningen.

 

Bebouwingsregels

17.2          Op of in de in lid 17.1 bedoelde gronden, mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden worden bebouwd tot ten hoogste het bebouwingspercentage dat is aangeduid;

b        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

1        15 meter voor palen, (verlichtings-)masten en ballenvangers;

2        2 meter voor erfafscheidingen;

3        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Nadere eisen

17.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

 

Artikel 18    Verkeer                         terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

18.1          De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        stroomwegen;

b        gebiedsontsluitingswegen;

 

inclusief bijbehorende:

c         langzaam-verkeersvoorzieningen;

d        parkeervoorzieningen;

e        groenvoorzieningen, bermen en waterlopen.

 

Bouwregels

18.2          Op of in de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

a        10 meter voor palen en masten;

b        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

Artikel 19    Verkeer - Railverkeer                              terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

19.1          De voor ‘Verkeer - Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        (voorzieningen voor) railverkeer;

 

inclusief bijbehorende:

b        geluidsbeperkende voorzieningen;

c         groenvoorzieningen, bermen en waterlopen.

 

Bouwregels

19.2          Op of in de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 15 meter.

 

 

Artikel 20    Verkeer - Verblijfsgebied                            terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

20.1          De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        erftoegangswegen;

b        voet- en fietspaden;

c         parkeerterreinen;

d        garageboxen, ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’;

e        groen- en speelvoorzieningen;

f          voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

 

Bouwregels

20.2          Op of in de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

a        7 meter voor palen en masten;

b        5 meter voor speelvoorzieningen;

c         2 meter voor erfafscheidingen;

d        3 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

20.3          In afwijking van het bepaalde in lid 20.2 mogen ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’ bergingen en garageboxen ten behoeve van woningen worden gebouwd met een oppervlakte van 20 m² per berging/garagebox, een goothoogte van niet meer dan 2,50 meter en een bouwhoogte van niet meer dan 4 meter.

 

 

Artikel 21    Water                       terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

21.1          De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        waterpartijen en waterlopen, inclusief taluds en bermen;

b        waterberging;

c         waterhuishoudkundige werken;

d        bruggen en duikers.

 

Bouwregels

21.2          Op of in de in lid 21.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.

21.3          De breedte van bruggen mag niet meer bedragen dan 6 meter.

 

 

Artikel 22    Wonen                      terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving:

22.1          De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        het wonen in de vorm van vrijstaande, halfvrijstaande, geschakelde en gestapelde woningen met aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

 

en verder:

b        ter plaatse van de aanduiding ‘woonwagenstandplaats’ voor 3 woonwagens en een bijbehorend gebouw voor sanitaire voorzieningen;

c         ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van detailhandel - galerie’ voor een galerie;

d        ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - rijwielreparatie’ voor een werkplaats voor rijwielreparatie;

 

inclusief bijbehorende:

e        tuinen en erven;

f          groenvoorzieningen;

g        parkeergelegenheid (op eigen terrein).

 

Bouwregels:

22.2          Op of in de in lid 22.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

 

Hoofdgebouwen

a        per bestemmingsvlak mogen niet meer hoofdgebouwen/woningen worden gerealiseerd dan ten tijde van de ter-inzage-legging van dit plan bestaan, met uitzondering van de bouwmogelijkheden ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’;

b        ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ mogen niet meer woningen worden gebouwd dan is aangeduid;

c         de goothoogte van de hoofdgebouwen/woningen mag niet meer bedragen dan de bestaande hoogste goothoogte; de goothoogte van de in sub a bedoelde nieuwe hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m;

d        de bouwhoogte van de hoofdgebouwen/woningen mag maximaal 4 meter meer bedragen dan de hoogst toegestane goothoogte;

e        de voorgevels van de hoofdgebouwen/woningen dienen evenwijdig aan en in de voorgevelrooilijn te worden gebouwd;

f          de diepte en breedte van een hoofdgebouw/woning mogen niet meer bedragen dan de bestaande diepte en breedte; de diepte en breedte van de in sub a bedoelde nieuwe hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 12 m en 6 m;

 

Uitbreidingen aan de voorgevel

g        ondergeschikte uitbreidingen aan de voorgevel met aan- en uitbouwen op de begane grond van een hoofdgebouw/woning, zoals erkers en toegangen, zijn toegestaan met inachtneming van de volgende regels:

1        de voorgevelrooilijn mag met niet meer dan 1 meter worden overschreden;

2        de afstand van de aan- en uitbouw tot de zijdelingse bouwperceelsgrens(-zen) dient minimaal 2 meter te bedragen, behalve indien bij de tot de bouwperceelgrens gebouwde aangrenzende woning – in geval het aaneengebouwde of halfvrijstaande woningen betreft – eveneens een aan- of uitbouw aanwezig is;

3        de bouwhoogte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan 3 m;

 

Uitbreidingen aan de achtergevel

h        uitbreiding van hoofdgebouwen/woningen aan de oorspronkelijke achtergevel met aan- en uitbouwen is toegestaan met inachtneming van de volgende regels:

1        de afstand van de achterzijde van de aan- en uitbouw tot de achterste bouwperceelsgrens mag niet minder dan 8 m bedragen;

2        de diepte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan 3 m;

3        de breedte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de breedte van de oorspronkelijke achtergevel;

4        de goothoogte en aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

5        de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag maximaal 2 m meer bedragen dan de toegestane goothoogte;

 

Uitbreidingen aan de zijgevel

i           uitbreiding van hoofdgebouwen/woningen aan de oorspronkelijke zijgevel met aan- en uitbouwen is toegestaan met inachtneming van de volgende regels:

1        de afstand van de aan- en uitbouw tot de voorgevelrooilijn mag niet minder dan 4 m bedragen;

2        de afstand van de aan- en uitbouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen;

3        de diepte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de diepte van de oorspronkelijke zijgevel;

4        de goothoogte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

5        de bouwhoogte van de aan- en uitbouw mag maximaal 2 m meer bedragen dan de toegestane goothoogte;

 

Aaneenbouwen uitbreiding achter- en zijgevel (hoekjesregel)

j           bebouwen van de hoek gelegen tussen de uitbreiding aan de achter- en de zijgevel is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

1        de afstand van de aan- en uitbouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen;

2        de diepte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de maximaal toegestane diepte van de uitbreiding aan de achtergevel;

3        de goothoogte van de aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

4        de bouwhoogte van de aan- en uitbouw mag maximaal 2 m meer bedragen dan de toegestane goothoogte.

 

Bijgebouwen

k         op een afstand van ten minste 4 m achter de voorgevelrooilijn mag maximaal 15% van een bouwperceel met bijgebouwen worden bebouwd, een en ander:

1        met een maximum van 24 m² bij bouwpercelen kleiner dan 200 m²;

2        met een maximum van 36 m² bij bouwpercelen groter dan 200 m² maar kleiner dan 300 m²; en

3        met een maximum van 50 m² bij bouwpercelen groter dan 300 m²;

l           de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;

m       de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 4 m;

n        ter plaatse van de aanduiding ‘woonwagenstandplaats’ is een bijgebouw ten behoeve van sanitaire voorzieningen toegestaan, waarvan de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter;

 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

o        voor de voorgevelrooilijn zijn slechts erfafscheidingen toegestaan, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m;

p        achter de voorgevelrooilijn zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

1        7 m voor palen en masten;

2        2 m voor erfafscheidingen;

3        3 m voor overige bouwwerken; geen gebouwen zijnde;

 

Dakterrassen

q        dakterrassen op aan- en uitbouwen zijn toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

1        de afstand van het dakterras tot de zijdelingse bouwperceelsgrens(-zen) dient minimaal 2 meter te bedragen, behalve indien bij de tot de bouwperceelgrens gebouwde aangrenzende woning – in geval het aaneengebouwde of halfvrijstaande woningen betreft – eveneens een dakterras aanwezig is;

2        indien de afstand van het dakterras tot de zijdelingse bouwperceelgrens(-zen) 3 meter of minder bedraagt, mag de diepte van het dakterras, gemeten uit de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw, niet meer bedragen dan 2 meter;

3        indien de afstand van het dakterras tot de zijdelingse bouwperceelgrens(-zen) meer dan 3 meter bedraagt, mag de diepte van het dakterras, gemeten uit de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw, niet meer bedragen dan 3 meter;

4        de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op een dakterras mag niet meer bedragen dan 1,50 meter;

 

Onderkeldering

r          onderkeldering van bebouwing is uitsluitend toegestaan tot maximaal de grondoppervlakte van de bebouwing die op basis van het bestemmingsplan bovengronds is toegestaan;

s         onderkeldering van bebouwing mag niet leiden tot een toename van het aantal woningen;

 

Bestaande afwijkingen

t          bestaande aan- en uitbouwen, bijgebouwen en dakterrassen, waarvan de situering, de afmeting, de goothoogte en/of de bouwhoogte niet voldoet aan hetgeen hier is bepaald, zijn wel toegestaan en mogen worden gehandhaafd, maar niet vergroot.

 

Nadere eisen

22.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Ontheffingen van de bouwregels

22.4          Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

a        lid 22.2 sub e voor een ander beloop van voorgevelrooilijnen, indien dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is en door de gewijzigde ligging van de voorgevelrooilijnen de bebouwingskarakteristiek en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast;

b        lid 22.2 sub k en sub i onder 1 voor de situering van bijgebouwen en aan- en uitbouwen op een kleinere afstand ten opzichte van de voorgevelrooilijn, indien dit past in de bebouwingskarakteristiek van de omgeving en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet in onevenredige mate worden aangetast.

 

Specifieke gebruiksregels

22.5          In het hoofdgebouw of in een aan- of uitbouw van de woning is een aan-huis-verbonden beroep alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a        de activiteiten mogen aan de woonfunctie geen afbreuk doen en dienen daaraan ondergeschikt te zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te blijven; dit betekent, dat ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep niet meer dan 40% van het vloeroppervlak van een woning mag worden gebruikt;

b        de activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonsituatie; dit betekent dat in geval van bedrijfsactiviteiten slechts aan het vestigen van bedrijfsactiviteiten in categorie 1 van de van deze planregels deeluitmakende Staat van bedrijfsactiviteiten medewerking wordt verleend;

c         de activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;

d        de activiteiten mogen geen detailhandel betreffen;

e        de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken.

22.6          Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - beroep aan huis in vrijstaand bijgebouw’ is in een bijgebouw een aan-huis-verbonden beroep toegestaan onder de voorwaarden zoals genoemd in lid 22.5.

22.7          Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - rijwielreparatie’ zijn slechts bedrijfactiviteiten toegestaan voor zover behorend tot categorie 1 van de van deze planregels deeluitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten (onder SBI-code 527).

 

Wijzigingsbevoegdheid

22.8          Burgemeester en wethouders zijn bij feitelijke en duurzame beëindiging van de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - rijwielreparatie’ bevoegd de betreffende aanduiding te laten vervallen.

 

 

Artikel 23    Leiding - Riool                   terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

23.1          De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van een rioolpersleiding.

 

Bouwregels

23.2          Op of in de in lid 23.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming zijn toegestaan, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.

b        in afwijking van het bepaalde in sub a zijn bestaande bouwwerken wel toegestaan.

 

Ontheffing van de bouwregels

23.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 23.2 ten behoeve van overige aan deze gronden toegekende bestemmingen, indien is gebleken dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, niet zal leiden tot een onevenredige aantasting van het doelmatig functioneren van de rioolpersleiding.

23.4          Alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders de leidingbeheerder om advies.

 

Aanlegvergunning

23.5          Het is verboden op of in de in lid 23.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

a        het ophogen van de bodem;

b        het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

c         het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

d        het verlagen of verhogen van het waterpeil;

e        het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;

f          het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 centimeter, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen.

23.6          Het in lid 23.5 opgenomen verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:

a        het normale onderhoud betreffen;

b        noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer;

c         reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

23.7          De aanlegvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in lid 23.5 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden geen onevenredige aantasting van het doelmatig functioneren van de rioolpersleiding oplevert.

23.8          Alvorens de aanlegvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders de leidingbeheerder om advies.

 

 

Artikel 24    Waarde - Archeologie                      terug naar inhoudsopgave

Bestemmingsomschrijving

24.1          De voor ‘Waarde - Archeologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

 

Bouwregels

24.2          Op of in de in lid 24.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

a        de bouwwerken mogen niet dieper worden gebouwd dan 0,3 m en mogen geen grondoppervlakte hebben groter dan 100 m²;

b        bestaande bouwwerken die niet voldoen aan de regels in sub a, zijn wel toegestaan.

 

Ontheffing van de bouwregels

24.3          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 24.2 ten behoeve van overige aan deze gronden toegekende bestemmingen, indien uit een archeologische rapport is gebleken dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, niet zal leiden tot een onevenredige aantasting van archeologische waarden.

24.4          Voor zover het oprichten van het bouwwerk, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, kan leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 24.2, indien aan de vergunning de volgende regels worden verbonden:

a        de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

b        de verplichting tot het doen van opgravingen, of

c         de verplichting de oprichting van het gebouw te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

24.5          Alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders een deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg om advies.

 

Aanlegvergunning

24.6          Het is verboden op of in de in lid 24.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren, indien deze over een oppervlakte van meer dan 100 m² uitgevoerd worden:

a        het ophogen van de bodem;

b        het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

c         het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

d        het verlagen of verhogen van het waterpeil;

e        het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;

f          het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 centimeter, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen.

24.7          Het in lid 24.6 opgenomen verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die:

a        het normale onderhoud betreffen;

b        noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer;

c         reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

24.8          De aanlegvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in lid 24.6 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.

24.9          Voor zover de in lid 24.6 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning de volgende regels worden verbonden:

a        de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

b        de verplichting tot het doen van opgravingen, of

c         de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

24.10      De aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

 

Wijzigingsbevoegdheid

24.11      Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door voor een of meer bestemmingsvlakken de dubbelbestemming ‘Waarde -Archeologie’ geheel of gedeeltelijk te laten vervallen, indien:

a        uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;

b        het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.

 

 

HOOFDSTUK 3         Algemene regels                         terug naar inhoudsopgave

Artikel 25    Anti-dubbeltelregel                          terug naar inhoudsopgave

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

 

 

Artikel 26    Algemene gebruiksregels                      terug naar inhoudsopgave

26.1          Als een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval verstaan:

a        het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

b        het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte.

 

 

Artikel 27    Algemene aanduidingsregels                      terug naar inhoudsopgave

Veiligheidszone LPG

27.1          Ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - lpg’ zijn nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten, zoals bepaald in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, niet toegestaan.

27.2          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 27.1 tot een afstand van 45 meter van het LPG-vulpunt, indien het groepsrisico en een eventuele overschrijding daarvan op afdoende wijze is verantwoord.

 

 

Artikel 28    Algemene ontheffingsregels                           terug naar inhoudsopgave

28.1          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, tenzij op grond van overige regels in dit bestemmingsplan ter zake reeds ontheffing kan worden verleend, ontheffing te verlenen van de bepalingen van het plan, indien het betreft:

a        het bouwen van een gebouw ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer, of het waterbeheer, mits de inhoud van het gebouw niet meer bedraagt dan 50 m3 en de hoogte niet meer dan 3,50 meter;

b        het overschrijden van de regels inzake goothoogte, hoogte en oppervlakte van gebouwen met niet meer dan 10%;

c         het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 20%;

d        het overschrijden van de in lid 2.2 genoemde regels ten aanzien van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, mits de maximale bouwhoogte met niet meer dan 5 m wordt overschreden;

e        overschrijdingen van de bestemmingsgrenzen door ondergeschikte bouwonderdelen, zoals erkers, balkons, bordessen, luifels, galerijen, trappen, overhangende verdiepingen, toegangen, lifthuizen en dergelijke, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 3 m;

f          geringe afwijkingen van de bepalingen opgenomen in deze regels inzake de afmetingen van woningen, evenals de afmetingen van de bij de woningen toegestane bijgebouwen, voor zover dit in het belang van een goede huisvesting van minder valide personen noodzakelijk is en geen ontheffing van de desbetreffende bepalingen van het plan kan worden verleend op basis van het bepaalde onder b van dit artikel;

g        het creëren van huisvestingsmogelijkheden voor mantelzorg, in de vorm van inwoning of een afhankelijke woonruimte, met inachtname van de volgende regels:

1        mantelzorg mag, behalve in de vorm van inwoning, alleen plaatsvinden binnen een onzelfstandige woonruimte, zijnde binnen een aan- of uitbouw of bijgebouw;

2        de afstand tussen het hoofdgebouw en een bijgebouw mag maximaal 6 m bedragen;

3        de gebouwen waarin mantelzorg plaatsvindt, dienen te voldoen aan de bouwtechnische eisen voor woningen, tenzij sprake is van plaatsing van een zogenaamde ‘portocabin’ of stacaravan;

4        de oppervlakte voor mantelzorg mag maximaal 200 m² bedragen;

5        er dient een indicatie Wmo door of vanwege de gemeente De Bilt te zijn afgegeven;

6        er moet volledig op eigen terrein worden geparkeerd;

7        de bouw- en gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen percelen mogen niet in onevenredige mate worden beperkt;

8        aan de ontheffing kan een termijn worden verbonden, waarbinnen van de ontheffing gebruik moet worden gemaakt;

9        een ontheffing inzake huisvesting ten behoeve van mantelzorg vervalt indien de mantelzorgsituatie ter plaatse eindigt;

h        het plaatsen van masten ten behoeve van mobiele telecommunicatie, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1        de hoogte van een vrijstaande mast mag niet meer bedragen dan 50 meter;

2        de hoogte van een mast op een gebouw mag niet meer bedragen dan 6 meter;

3        plaatsing van een mast op een gebouw is uitsluitend mogelijk indien het betreffende gebouw 15 meter of hoger is;

4        plaatsing op woongebouwen en/of een gemeentelijk monument is slechts toegestaan, indien kan worden aangetoond, dat plaatsing elders niet mogelijk is.

 

 

Artikel 29    Algemene wijzigingsregels                            terug naar inhoudsopgave

29.1          Burgemeester en wethouders zijn bevoegd:

a        de in dit plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de over­schrijdingen mogen echter niet meer dan 5 meter bedragen;

b        tot het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en het veranderen van de categorie-indeling van soorten bedrijven in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, voor zover veranderingen in de bedrijfsvoering en de milieugevolgen van soorten bedrijven hiertoe aanleiding geven, mits de aanwezige bedrijven niet in een hogere milieucategorie worden gebracht.

c         tot het toevoegen en schrappen van soorten horecabedrijven en het veranderen van de categorie-indeling van soorten horecabedrijven in de Staat van Horeca-activiteiten, voor zover veranderingen in de aard en de invloed op de omgeving hiertoe aanleiding geven, mits de aanwezige horecabedrijven niet in een hogere categorie worden gebracht.

 

 

Artikel 30    Algemene procedureregels                              terug naar inhoudsopgave

Een beslissing omtrent het verlenen van een ontheffing of het stellen van nadere eisen wordt niet eerder genomen dan het moment nadat belanghebbenden gedurende twee weken na publicatie van het voornemen tot het verlenen van ontheffing of het stellen van nadere eisen in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, in de gelegenheid zijn gesteld mondeling of bij voorkeur schriftelijk zienswijzen tegen die voorgenomen ontheffing of nadere eis bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

 

 

Artikel 31    Overige regels                            terug naar inhoudsopgave

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen wordt geduid op die regelingen, zoals zij luidden op het tijdstip van de ter-inzage-legging van het ontwerpbestemmingsplan.

 

 

HOOFDSTUK 4         Overgangs- en slotregels                       terug naar inhoudsopgave

Artikel 32    Overgangsrecht                          terug naar inhoudsopgave

Overgangsrecht bouwwerken

32.1          Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a        gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b        na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

32.2          Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

32.3          Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

Overgangsrecht gebruik

32.4          Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

32.5          Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het vierde lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

32.6          Indien het gebruik, bedoeld in het vierde lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

32.7          Het vierde lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

 

 

Artikel 33    Slotregel                                  terug naar inhoudsopgave

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Maartensdijk 2009