direct naar inhoud van 4.3 Provinciaal beleid
Plan: Twello Zuidwest
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.171018-VS00

4.3 Provinciaal beleid

4.3.1 Streekplan Gelderland 2005 (structuurvisie Gelderland)

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. In lijn met de Wro krijgen gemeenten een grotere eigen verantwoordelijkheid in het afhandelen van lokale zaken.

Het regionale programma voor wonen en werken moet zoveel mogelijk gebundeld en gekoppeld worden aan knooppunten van infrastructuur binnen het bundelingsgebied van de Stedendriehoek. Binnen de gemeente Voorst wordt daarbij vooral gekeken naar Twello. De verstedelijkingsopgave is zowel gericht op inbreiden als uitbreiden. Bij inbreiden is herstructurering niet alleen voorbehouden aan de steden, maar vindt evenzeer plaats in de bestaande dorpen. Bij uitbreiding wordt gestreefd naar gedifferentieerde vormen en locaties met in achtneming van de te bepalen zoekzones voor verstedelijking en de betreffende gebiedskwaliteiten. Wat betreft wonen wordt voor de dorpen binnen het bundelingsgebied, zoals Twello, ingezet op het realiseren van de autonome woningbehoefte plus een deel van de regionale woningbehoefte zover het 'landelijk en dorps wonen' betreft. Voor de bereikbaarheid van de regio wordt ingezet op een verbetering van de weginfrastructuur. Maatregelen worden getroffen om de capaciteit van de A1 en de A50 te verhogen. Daarnaast hebben verkeerskundige maatregelen in het kader van de IJsselsprong de aandacht, waaronder de Rijksstraatweg in het dorp Voorst.

Het bestemmingsplan Twello Zuidwest is een actualisatieplan, er worden geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het voorliggende plan is dan ook niet strijdig met het beschreven provinciale beleid.

4.3.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op grond van artikel 4.1 Wro kunnen, indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omtrent de daarbij behorende toelichting.

Op 15 december 2010 hebben provinciale staten van Gelderland de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. In de toelichting hebben provinciale staten aangegeven wat de strekking van de verordening is: "In deze verordening zijn regelingen opgenomen waarvan Provinciale Staten van mening zijn dat de provincie verantwoordelijk is voor de doorwerking daarvan. De verordening vormt een beleidsneutrale vertaling van reeds vastgesteld ruimtelijk beleid. Dit betekent dat deze verordening geen beleidswijzigingen bevat. Onder de Wro heeft de provincie geen bemoeienis meer met lokale belangen. Gemeenten worden nu vrij gelaten de lokale aspecten naar eigen inzicht te regelen. Daarnaast zijn regelingen opgenomen die naar de mening van het Rijk door de provincies nader moeten, dan wel kunnen worden uitgewerkt in een provinciale verordening. Dit vloeit voort uit de concept-AMvB Ruimte."

Het bestemmingsplan Twello Zuidwest is een actualisatieplan, er worden geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het voorliggende plan is dan ook niet strijdig met het beschreven provinciale beleid.

4.3.3 Belvoir 3 Cultuurhistorisch beleid 2009 - 2012

De kadernota Belvoir 3 bevat het provinciaal cultuurhistorisch beleid voor de periode 2009 - 2012. In de nota is de provincie Gelderland verdeeld in de volgende deelgebieden: IJsselvallei, Veluwe massief Gelderse vallei, Achterhoek, Winterswijkse plateau, Zuidelijke veluwezoom, Rivierengebied, Liemers, Wal van Nijmegen, Randmeerkust. Twello is gelegen in het deelgebied IJsselvallei.

Het streefbeeld voor 2016 van de IJsselvallei is als volgt beschreven:

De kenmerkende samenhang tussen water, bedrijvigheid en agrarische inrichting is duidelijk herkenbaar. Vanaf 2016 is de IJssel te karakteriseren als een lint dat natuur en cultuurhistorie met elkaar verbindt tussen de dijk en de stuwwal. Recreanten zijn zich bewust van de ontstaansgeschiedenis. De IJsselvallei is (weer) een gebied met een (meanderende) rivier met uiterwaarden, dijken en slaperdijken zoals de Veluwse Bandijk. Het is een gebied met een microreliëf waarop de mens inspeelde of dat is gemaakt door de mens; gave ensembles van gebouwen en omringend landschap zijn weer in volle glorie waar te nemen.

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het voorliggende plan geen directe raakvlakken heeft met de nota Belvoir 3.