direct naar inhoud van 6.4 Bodem
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

6.4 Bodem

Door DHV B.V. is een verkennend bodemonderzoek binnen het plangebied uitgevoerd. De onderzoekslocatie omvat de kadastrale percelen gemeente Haaksbergen, sectie R, nrs. 319 en 320. Het plangebied omvat een oppervlakte van circa 3 ha en heeft momenteel een agrarisch gebruik.

Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiƫnische bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de onderzoekslocatie als onverdacht met betrekking tot bodemverontreiniging kan worden beschouwd. Het bodemonderzoek is derhalve gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740, waarbij de strategie voor een grootschalig onverdachte (ONV-GR) locatie is gehanteerd.

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk en visueel geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging (olie-waterreactie en dergelijke.) en geen asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen.

In de geanalyseerde boven- en ondergrondmengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten aangetoond.

De grondwatermonsters bevatten licht verhoogde concentraties aan cadmium en zink. De toetsingswaarden voor nader onderzoek worden niet overschreden. Overige geanalyseerde componenten zijn niet verhoogd ten opzichte van de betreffende streefwaarden gemeten.

De vooraf gestelde hypothese 'overdachte' locatie wordt verworpen vanwege de aangetoonde verhoogde concentraties aan cadmium en zink in het grondwater.

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat geen gehalten of concentraties boven de betreffende tussen-/interventiewaarde(n) zijn aangetoond.

De milieuhygiƫnische bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de geplande bestemmingsplanwijziging op de onderzoekslocatie.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het rapport Verkennend bodemonderzoek, plangebied 'Buurse Zuid' te Buurse, november 2007, opgesteld door DHV B.V.