direct naar inhoud van 6.1 Milieuhinder
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

6.1 Milieuhinder

In de nabijheid van het plangebied liggen een verlichte tennisbaan op een afstand van circa 100 meter en op een afstand van circa 154 meter een verlicht voetbalveld. Het plangebied wordt door een bosje gescheiden van de tennisbaan. Het voetbalveld wordt van het plangebied gescheiden door overige bebouwing. Op basis van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (versie 2009) dient voor tennisbanen en veldsportcomplexen met verlichting een afstand van 50 meter op basis van geluid te worden aangehouden ten opzichte van gevoelige functies. Aan deze afstand wordt voor beide complexen voldaan.

De tennisbaan en het voetbalveld leiden dan ook niet tot een beperking voor het ontwikkelen van het plangebied.

Aan de Alsteedseweg ligt een brandstoffenverkooppunt, zonder lpg. Een brandstoffenverkooppunt kent een hinderzone van 30 meter. Deze inrichting ligt op een voldoende grote afstand van het plangebied en leidt derhalve niet tot een beperking voor het ontwikkelen van het plangebied.

Het dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf ligt aan de Broekheurnerweg 17/19. Het bedrijf valt onder het Besluit landbouw milieubeheer en ligt op meer dan 200 meter afstand van het plangebied en vormt geen belemmering voor het realiseren van dit plan. Tevens ligt er een melkrundveehouderij aan de Haaksbergerweg 14. Dit bedrijf kent een zone van 100 meter. Dit bedrijf ligt op een dermate grote afstand dat het geen belemmering vormt.

Ook ten gevolge van de overige verder van het plangebied afgelegen veehouderijen ontstaan geen belemmeringen. In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij is met behulp van V-stacks beoordeeld wat de invloed van de agrarische bedrijven qua geurhinder is en op basis van deze beoordeling blijkt dat de milieukwaliteit van het betreffende gebied zeer goed is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied een goed woon- en verblijfsklimaat is gegarandeerd met betrekking tot de van agrarische bedrijven afkomstige geur. Omgekeerd worden de veehouderijen qua 'geurruimte' door de realisatie van het projectplan Buurse niet onevenredig in hun belangen geschaad.

Verder liggen in de nabijheid geen functies, bedrijven of vinden overige activiteiten plaats die belemmerend zouden kunnen zijn voor de ontwikkeling van het plangebied.