direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

5.3 Bestemmingen

Binnen dit bestemmingsplan komen de bestemmingen Groen, Tuin, Verkeer - Verblijf en Wonen voor.

Groen

De bestemming Groen is bestemd voor groenvoorzieningen, wadi's, voet- en fietspaden, water en speelvoorzieningen. Gebouwen zijn niet toegestaan en de maximale bouwhoogte van bouwwerken bedraagt 2 meter.

Tuin

De bestemming Tuin is uitsluitend bestemd voor tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen met bijbehorende opritten. Binnen de bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. De maximale bouwhoogte van bouwwerken bedraagt 1 meter. Ook voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater vallen binnen deze bestemming.

Verkeer - Verblijf

De bestemming Verkeer en Verblijf heeft betrekking op woonstraten. Ook voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater vallen binnen deze bestemming. Gebouwen mogen binnen de bestemming niet worden gerealiseerd. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zijn binnen deze bestemming toegestaan, mits de bouwhoogte niet meer dan 8,5 m bedraagt.

Wonen

Binnen de bestemming Wonen zijn de volgende afzonderlijke woonmogelijkheden door middel van een aanduiding in de verbeelding opgenomen:

  • twee aaneen gebouwde woningen;
  • vrijstaande woningen.

Hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd, maar bijbehorende bouwwerken en overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. De goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt maximaal 4,5 meter en de bouwhoogte maximaal 10 meter. De dakhelling van de hoofdgebouwen bedraagt minimaal 25° en maximaal 60°. De maximale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen is in de bouwregels opgenomen.

Binnen een aantal bouwaanduidingen dienen de voorgevels van de hoofdgebouwen in de naar de weg gekeerde zijde van het bouwvlak gebouwd te worden. Hiermee wordt een voorgevellijn voor de gehele weg gewaarborgd.

Bevoegd gezag kan afwijken van de regels met betrekking tot:

  • de bouw van kunstwerken tot een bouwhoogte van maximaal 4,5 m binnen de bestemming Groen;
  • de bouw van twee aaneen gebouwde woningen ter plaatse van de aanduiding 'spefieke aanduiding vrijstaand-2' binnen de bestemming Wonen;
  • de bouw van vrijstaande woningen ter plaatse van de aanduiding 'twee aaneen' binnen de bestemming Wonen;
  • de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op de perceelgrens met een maximale bouwhoogte van 2 m binnen de bestemming Wonen.

Daarnaast zijn in de regels algemene afwijkingsregels opgenomen ten behoeve van aanpassingen aan de maatvoering en positionering van woningen. De voorwaarden (het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden) waaronder toepassing van de nadere eis en afwijkingsregels wordt overwogen, dienen objectief te zijn begrensd.

Binnen de bestemming zijn ook voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater vallen toegestaan.