direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Het verkavelingsplan is een uitwerking van een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden die zijn geformuleerd. Samenvattend hebben de volgende uitgangspunten een rol gespeeld bij de verdere invulling van het plangebied:

  • gekartelde opbouw van de nieuwe rand van Buurse;
  • aansluitend bij het beeld van de huidige dorpsrand van Buurse;
  • gegroeid in kleine ontwikkelingen, passend bij de maat en schaal van het dorp;
  • voortzetting van de bebouwing langs de Broekheurnerweg;
  • ruimtelijke relatie met het landschap aan de zuidzijde en goede inpassing op de es;
  • aansluiting op het bestaande wegenpatroon aan noordzijde;
  • ontsluiting vanaf de Wolterinkbree.

afbeelding "i_NL.IMRO.0158.BP1096-0002_0007.png"

Afbeelding 4.1 Stedenbouwkundig plan

Bebouwing

De bebouwing in het verlengde van de Broekheurnerweg sluit, voor wat betreft de opzet en typologie, aan op het bestaande bebouwingsbeeld; vrijstaande woningen voor een meer transparant bebouwingsbeeld. Wel vraagt de toenemende hoogteligging van de bebouwing aan de Broekheurnerweg een eenduidige aanpak. Deze woningen maken onderdeel uit van een lint. Ook in hoogte zullen deze aansluiten bij de bestaande woningen, aangepast aan de huidige eisen uit het bouwbesluit. In principe geldt dat hier in 1 laag met een ruime kap gebouwd kan worden (4,5 meter goothoogte; 10 meter nokhoogte).

De bebouwing in het verlengde van de Wolterinkbree en grenzend aan de es sluit ook wat opzet en typologie betreft aan bij de omgeving; vooral twee aaneen gebouwde woningen. Hier geldt dat de hoogte van de woningen aansluit bij de woningen in de omgeving (4,5 meter goothoogte; 10 meter nokhoogte).

Eventueel kunnen de eerste twee woningen langs de Broekheurnerweg, direct grenzend aan de bestaande kom, vervangen worden door enkele twee aaneen gebouwde woningen. Voor de locaties langs de Wolterinkbree en de es geldt dat hier eventueel ook vrijstaande woningen gerealiseerd mogen worden.

Groen en Water

De gekartelde opbouw van de ontwikkeling, sluiten aan bij de ‘gegroeide’ dorpsrand van Buurse. De woningen worden ontwikkeld op de es; van herkomst geen plek waar bebouwing, niet in de zin van gebouwen maar ook niet in de zin van bomen, gesitueerd werd.

Om met de bebouwing het gevoel maar ook de uitstraling van het wonen op de es zoveel mogelijk zicht- en tastbaar te maken, zijn in de inrichting verwijzingen opgenomen naar de es. De woningen langs de Broekheurnerweg staan ten opzichte van het niveau van de weg zichtbaar hoger. Het hoogteverschil wordt in de voortuinen zichtbaar opgevangen door een verloop van maaiveld. Aan de binnenzijde op de es wordt de meidoornhaag toegepast als overgang van het wonen naar de es. Deze haag komt in Twente vaker voor als begeleiding van paden over essen. De haag wordt in de achtertuinen van de kavels langs de Broekheurnerweg geplaatst. De bewoners bepalen daar uiteindelijk de gewenste hoogte (met of zonder uitzicht op de es). Langs de nieuwe weg over de es wordt een onderbroken meidoornhaag voorgesteld als overgang.

afbeelding "i_NL.IMRO.0158.BP1096-0002_0008.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0158.BP1096-0002_0009.jpg"

Afbeelding 4.2 Openbare ruimte


Achter deze haag komt een greppel die de overgang versterkt. Tevens vormt deze de belangrijkste infiltratie/afvoervoorziening van water voor het plangebied. Een halfverhard fiets/voetpad langs de greppel verbindt de Wolterinkbree met de Broekheurnerweg.


De greppel is van oost naar west gelegen; van hoog (op de es) naar laag (de rand van de es langs de Broekheurnerweg). Het water van de kavels en de wegen worden in dit plan afgevoerd richting deze greppel. Hier zal het infiltreren of eventueel afgevoerd worden richting de Broekheurnerweg. Langs deze weg bevinden zich de voorzieningen voor (nood)afvoer richting de aanwezige sloten in de omgeving.

Verkeer en Parkeren

De twee-onder-een-kapwoningen worden ontsloten via de Woltrinkbree. De vrijstaande woningen worden ontsloten via de Broekheurerweg.

Voor het parkeren wordt een norm gehanteerd van 1,7 parkeerplaatsen per woning. Dit komt overeen met de kencijfers van CROW, waarin rekening is gehouden met het feit dat veel huishoudens een tweede auto bezitten.

Voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen met ruimte voor een eigen garage en oprit wordt uitgegaan van de stalling van twee auto's op eigen erf. De eisen die het bestemmingsplan stelt aan de situering van de garages maken dit mogelijk.