direct naar inhoud van 3.2 Gemeentelijk beleid
Plan: Buurse Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0158.BP1096-0002

3.2 Gemeentelijk beleid

Buurse vormt een kleine gemeenschap met een lange historie in een aantrekkelijke omgeving. Het beleid van de gemeente is erop gericht deze karakteristieken te handhaven. Grootschalige uitbreidingen horen daar niet bij, maar rekening moet worden gehouden met de effecten van autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld vergrijzing, plattelandsvernieuwing en dergelijke). Een belangrijke doelstelling is daarom dat het dorp ook in de toekomst leefbaar moet blijven. Het op peil houden van de voorzieningen is belangrijk voor een bevredigend leefklimaat van de bewoners.

Woonvisie 2011

De gemeenteraad heeft op 21 december 2011 de woonvisie 'Keuzes voor de toekomst, woonvisie van nu naar 2020' vastgesteld. De woonvisie is een gemeentelijk beleidsdocument waarin de gemeentelijke woningmarkt wordt beschreven en waarin is opgenomen welke doelen de gemeente met haar woonbeleid wil bereiken en welke uitvoeringspunten daarbij horen. De woonvisie heeft betrekking op de periode tot 2015, met een doorkijk naar 2020.

 

De provincie Overijssel heeft de woonvisie goedgekeurd, waarin ook de woningbouw in Buurse is opgenomen.

Voor de jaren 2015-2020 zijn de voorspellingen met betrekking tot woningbouwaantallen een stuk moeilijker. Een aantal van de plannen die voorzien zijn tot 2015 kunnen worden doorgeschoven naar de periode 2015-2020. Voor Buurse-Zuid zijn 22 woningen beoogd voor de periode na 2015. Dit wijkt niet af ten opzichte van het woningbouwprogramma 2010-2015. Circa 16 woningen worden voorzien met dit bestemmingsplan.

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is een speerpunt van onder meer de provincie Overijssel. Over dit thema wordt niet alleen in het buitengebied gesproken, maar ook zeker bij binnenstedelijke ontwikkeling.

Voor ruimtelijke kwaliteit is geen eenduidige definitie mogelijk. In de woonvisie wordt er vanuit gegaan dat ruimtelijke kwaliteit een combinatie is van belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde.

De provincie Overijssel hanteert in de Omgevingsvisie de volgende omschrijving: het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat (bedoeld en onbedoeld) van menselijk handelen en natuurlijke processen. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door, naast bescherming, ook vooral in te zetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. De essentiële gebiedskenmerken zijn daarbij uitgangspunt. De ruimtelijke kwaliteit in Haaksbergen moet geborgd zijn. Wat de Haaksbergernaar daarbij belangrijk vindt, is een groene

omgeving.

Zowel uit het woonwensenonderzoek als de discussie tijdens de versnellingsmiddag is gebleken dat wonen in een groene omgeving een belangrijk aspect is in de huidige en toekomstige woonomgeving.

Ruimtelijke kwaliteit is ook het behouden van de identiteit van de verschillende wijken van Haaksbergen en de beide kernen. Bij bouwen is daarvoor de welstandsnota leidend. Hier staan gebiedskenmerken omschreven en zijn eisen opgenomen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit kan worden uitgebreid door ook aan de openbare ruimte eisen te gaan verbinden, bijvoorbeeld in de vorm van duurzame gebiedsontwikkeling bij nieuwbouwplannen. Naast de bouwwerken zal er meer aandacht uit moeten gaan naar de inrichting eromheen. Op welke wijze kan een woningbouwlocatie zo worden ingericht, dat het openbaar gebied ook in de toekomst kwaliteit heeft? Bij nieuwe ontwikkelingen moet een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

In het kader van dit bestemmingsplan wordt tevens een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarbij ook aandacht uit gaat naar de kwaliteit van de openbare ruimte.

SER-ladder

In de woonvisie is ook de SER-ladder geïmplementeerd. Een aantal jaar geleden heeft de SER een denkrichting geformuleerd, die gebruikt kan worden bij de sturing van de ruimtelijke beslissingen. Deze SER-ladder ziet er als volgt uit:

  • Gebruik de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie of door herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden.
  • Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit te verhogen.
  • Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding van het ruimtegebruik aan de orde.

Daarbij dienen de verschillende relevante waarden en belangen goed te worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door een zorgvuldige keuze van de locatie van 'rode' functies en door

investeringen in kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte moet worden verzekerd dat het meerdere ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen of infrastructuur de kwaliteit van natuur en landschap respecteert en waar mogelijk versterkt.

Voor Buurse geldt dat er reeds is onderzocht of er inbreidingslocaties aan te wijzen zijn. Er is gebleken dat hier geen mogelijkheid voor bestaat, hierdoor wordt overgegaan tot de uitbreidingslocatie Buurse Zuid.

Uitgangspunten

In de woonvisie is een aantal uitgangspunten opgenomen ten aanzien van het toekomstig wonen in Haaksbergen. Voor Buurse-Zuid geldt dat met name het uitgangspunt 'Toekomstige starters moeten een plek kunnen krijgen in Haaksbergen' van belang is. De woonvisie geeft aan dat jongeren niet moeten worden gedwongen om te verhuizen naar elders omdat de woningen in Haaksbergen ontoereikend zijn of omdat de woonomgeving minder aan hun wensen voldoet. Hierbij moet dus niet alleen worden gekeken naar de woning op zichzelf, maar minstens zo belangrijk is de leefomgeving. Welke voorzieningen zijn voor jongeren belangrijk om ergens te gaan wonen en welke eisen stellen zij aan hun leefomgeving? Voor Buurse is het van belang dat er wordt voorzien in nieuwe woningen om starters een toekomst te kunnen geven en Buurse leefbaar en levendig te houden.

Structuurplan Haaksbergen 2015

De gemeente Haaksbergen heeft een structuurplan (vastgesteld door de Raad bij besluit van 12 juli 2006) laten opstellen. Dit structuurplan is een integraal, wettelijk plan voor de toekomst van Haaksbergen tot en met 2015. Integraal wil dat zeggen dat in het plan verschillende op elkaar afgestemde aspecten voor de komende tien jaar worden uitgewerkt.

Het structuurplan heeft tot doel op de langere termijn richting te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied van de gemeente Haaksbergen. Hiertoe dient in het structuurplan een aantal (beleids)uitspraken te worden gedaan die deze richting duidelijk maken.

Het structuurplan biedt hiermee het kader voor ontwikkelingen op een lager schaalniveau en borgt de samenhang op het hogere schaalniveau. Juist in de huidige tijd waarin veel projectmatige initiatieven plaatsvinden, is een afwegingskader dat verbanden legt op het hogere schaalniveau van belang voor de goede ruimtelijke ontwikkeling.

In het structuurplan is een programma van wonen en werken opgenomen. Ten aanzien van de kwantitatieve behoefte aan uitbreiding voor woningbouw is de woonvisie 2007+ het uitgangspunt.

Dit is nader aangevuld met het uitgangspunt dat 50% van de woningbouwopgave zal worden gerealiseerd in inbreidingslocaties en 50% in uitbreidinglocaties. Op basis hiervan is in het structuurplan aangegeven dat dit resulteert in een zoekgebied van circa 2 - 3 ha bruto (exclusief Gronden structuurplan Haaksbergen 1994) in een uitleggebied bij de kern Buurse.

In het structuurplan van 1994 is al een bescheiden uitbreidingsmogelijkheid opgenomen, die tot op heden niet is benut. Door de ligging van de rode contour en de nabijheid van natuurgebieden is de enige mogelijke locatie gelegen tussen de twee gedeeltes van het dorp. Het betreft hier echter een landschappelijk karakteristieke es met archeologische waarde. In het structuurplan wordt wat meer ruimte geboden door de locatie te verruimen tot aan de Alsteedseweg. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om het gebied op een goede manier in te richten en landschappelijk/archeologisch in te passen. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt, omdat de woonbebouwing moet worden ingepast in de fraaie omgeving van de es. De es zal herkenbaar moeten blijven, daar het een karakteristiek element vormt van Buurse. De nieuwe bebouwing moet een passende verbinding vormen tussen de twee delen van Buurse en daarbij verantwoord worden ingepast in het landschap. Dit vraagt om een zorgvuldige ontwerpuitwerking.