direct naar inhoud van 5.2 Opzet van de voorschriften (regels) van het projectbesluit
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

5.2 Opzet van de voorschriften (regels) van het projectbesluit

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt sinds 1 januari 2010. Ook de Standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008) is sindsdien verplicht.

Het juridisch bindend gedeelte van het projectbesluit bestaat uit voorschriften en een bijbehorende verbeelding waarop de bestemming(en) is/zijn aangegeven (bij bestemmingsplan wordt gesproken over regels. Bij projectbesluiten spreekt de wet - i.c. artikel 3.10, lid 1 Wro- over voorschriften).

De verbeelding en de voorschriften dienen in samenhang te worden bekeken.

De voorschriften zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

 • 1. Inleidende bepalingen (begripsbepalingen en wijze van meten);
 • 2. Bestemmingsvoorschriften;
 • 3. Algemene bepalingen (o.a. ontheffingen);
 • 4. Overgangs- en slotbepalingen.

5.2.1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende bepalingen. Deze bepalingen gelden voor het gehele projectgebied en bevatten:

• Begrippen (artikel 1)

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen, waarmee een eenduidige interpretatie van deze begrippen is vastgelegd.

• Wijze van meten (artikel 2)

Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. Op de verbeelding zijn soms bebouwingspercentages aangegeven. Als er geen percentages zijn aangegeven, mag het hele bouwvlak worden bebouwd. De op de verbeelding of in de regels aangegeven bouwhoogte wordt gemeten vanaf peil tot het hoogste punt (exclusief elementen zoals een schoorsteen, liftopbouw en dergelijke). Uitgangspunt is dat alleen gebouwd mag worden binnen de bouwgrenzen.

5.2.2 Bestemmingsvoorschriften

Hoofdstuk 2 van de voorschriften bevat de juridische vertaling van de bestemmingen ‘Maatschappelijk’ en 'Waarde - archeologie' die in het plangebied voorkomen. De voorschriften zijn onderverdeeld in:

 • I. Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
 • II. Bouwvoorschriften: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, bebouwingspercentage, etc.);
 • III. Nadere eisen; de aspecten waaraan burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen.

Bij de bestemming 'Waarde - archeologie' zijn voorts voorschriften gesteld ten aanzien van de ontheffing van de bouwvoorschriften, aanlegvergunningen en de wijzigingsbevoegdheden.

In paragraaf 7.3 worden de bestemming toegelicht en wordt aangegeven waarom voor deze bestemmingen is gekozen.

5.2.3 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 3 bevat de algemene voorschriften. Deze voorschriften gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is opgebouwd uit:

 • a. Anti-dubbeltelbepaling (artikel 5)

Deze bepaling bepaalt dat er niet twee keer voor eenzelfde locatie een bouwplan kan worden ingediend

 • b. Algemene bouwvoorschriften (artikel 6)

In dit artikel wordt geregeld in welke gevallen de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak mogen worden overschreden.

 • c. Algemene gebruiksvoorschriften (artikel 7)

In dit artikel zijn de gebruiksvoorschriften opgenomen. Aangegeven is onder meer wat onder strijdig gebruik wordt verstaan.

 • d. Algemene ontheffingsbepalingen (artikel 8)

In dit artikel worden de ontheffingsvoorwaarden beschreven. Deze ontheffingen gelden voor het hele plangebied.

 • e. Algemene procedurebepalingen (artikel 9)

In dit artikel zijn de procedurebepalingen opgenomen voor het verlenen van een ontheffing of, indien van toepassing, het stellen van een nadere eis.

5.2.4 Overgangs- en slotbepalingen.

In hoofdstuk 4 van de voorschriften staan de overgangs- en slotbepalingen. In de overgangsbepalingen is aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan.