direct naar inhoud van 4.7 Milieuzonering
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

4.7 Milieuzonering

Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:

  • het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
  • het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand.

De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden.

De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype rustige woonwijk:

Milieucategorie   Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk   Richtafstand tot omgevingstype
gemengd gebied  
1   10 m   0 m  
2   30 m   10 m  
3.1   50 m   30 m  
3.2   100 m   50 m  
4.1   200 m   100 m  
4.2   300 m   200 m  
5.1   500 m   300 m  
5.2   700 m   500 m  
5.3   1.000 m   700 m  
6   1.500 m   1.000 m  

Hiernaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, de Wet milieubeheer en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de toegestane bedrijfshinder.

Daarnaast vormt het “Milieuactieplan Gemeente Meppel 2007 - 2010 (14 februari 2008)” ten aanzien van milieuzonering het uitgangspunt. De gemeente Meppel wil in dat kader voor een aantal thema's en verder waar mogelijk een betere milieukwaliteit realiseren dan wettelijk verplicht is. Met het oog op een prettige leefomgeving voor de inwoners van Meppel geldt dit in ieder geval voor de thema's lucht, verkeer en vervoer en geur.

Onderzoeksresultaten milieuzonering

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie.

De functie zorgwoningen is op zich niet milieubelastend. Om die reden is er geen reden om vanuit oogpunt van milieuzonering afstanden voor te schrijven.

Zorgwoningen zijn echter milieugevoelige objecten die eventueel hinder kunnen ondervinden van milieubelastende activiteiten in de omgeving. In het plangebied is in de huidige situatie een ziekenhuis aanwezig. In de vermelde VNG uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ geldt hiervoor een richtafstand van minimaal 30 meter. Deze afstand wordt niet gehaald.

Zoals uit het Masterplan “Ontwikkeling ziekenhuis en bijbehorende terreinen Noorderboog Meppel” blijkt, zal het ziekenhuis binnen een aantal jaren worden verplaatst naar de overzijde van de Reggersweg. In dat geval wordt de geadviseerde afstand ruimschoots gehaald.

Daarbij komt dat de geadviseerde afstand voortkomt uit het aspect ‘geluid’. Bij een ziekenhuis gaat het hierbij vooral om geluid vanwege de functie ‘parkeren’. Opgemerkt wordt dat de afstand van de nieuwe zorgwoningen tot de huidige parkeerplaats groter is dan 30 meter. Daarbij wordt in dit kader benadrukt dat de nieuwe zorgwoningen, door de bestaande bebouwing van het ziekenhuis en Reggersoord, volledig zijn afgeschermd van de parkeerplaats van het ziekenhuis. Met het verdwijnen van deze bebouwing verdwijnt ook de parkeerfunctie aan deze zijde van de Reggersweg. Onder deze omstandigheden wordt een tijdelijke kleinere afstand aanvaardbaar geacht.

Voor het overige zijn er in of nabij het projectgebied geen voorzieningen, inrichtingen of bedrijven die vanuit oogpunt van milieuzonering relevant zijn.