direct naar inhoud van 4.6 Externe veiligheid
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

4.6 Externe veiligheid

4.6.1 Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Sinds 1 januari 2010 moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Die beperkingen moeten in milieuvergunningen, bestemmingsplannen of projectbesluiten zijn vastgelegd. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid.

Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen.

Rijksbeleid

Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:

 • het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
 • de Regeling externe veiligheid (Revi)
 • de Registratiebesluit externe veiligheid;
 • het Besluit risico's Zware Ongevallen (Brzo);
 • het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen is het Structuurschema buisleidingen (SBUI) van toepassing.

Het doel van het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ is om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Gemeentelijk beleid

In de ‘Beleidsvisie Externe Veiligheid Gemeente Meppel’, vastgesteld op 11 december 2008, is het veiligheidsbeleid van de gemeente Meppel in beeld gebracht.

Daarnaast is in het milieuactieplan 2007-2010 van de gemeente Meppel een ambitie voor externe veiligheid geformuleerd waarbij de volgende doelen worden genoemd om deze ambitie te realiseren:

 • de gemeente heeft een goed beeld van de externe veiligheidsrisico’s;
 • de externe veiligheidsrisico’s worden beperkt, nieuwe knelpunten worden voorkomen;
 • de bestaande veiligheidsknelpunten worden opgelost.

In deze visie en het daarbij behorende meerjaren uitvoeringsprogramma wordt het ambitieniveau verder uitgewerkt en wordt invulling gegeven aan de doelstellingen.

De gemeente Meppel kiest ervoor om bij elk ruimtelijk plan in het invloedsgebied van een risicovolle activiteit maatregelen ter verbetering van de veiligheidssituatie te onderzoeken en toe te passen als de kosteneffectiviteit van de maatregel(en) acceptabel is.

Wat betreft overschrijding van de oriënterende waarde voor het groepsrisico geldt, dat de gemeente overschrijding van deze waarde bij nieuwe plannen alleen toestaat als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. Op termijn werkt de gemeente toe naar veiliger situaties. Van een veiliger situatie is sprake wanneer extra risicoreducerende maatregelen getroffen worden, bijvoorbeeld in de sfeer van zelfredzaamheid of rampenbestrijding. Dit betekent niet automatisch dat de oriënterende waarde niet langer wordt overschreden. Het is mogelijk dat situaties veiliger worden bij een gelijkblijvend groepsrisico, omdat in de getalsmatige bepaling van het groepsrisico niet met alle relevante onderwerpen rekening kan worden gehouden (bijvoorbeeld verbeterde zelfredzaamheid).

4.6.2 Situatie in en bij het projectgebied

Aan hand van de Risicokaart Drenthe is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het projectgebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0016.png"

Figuur 4.3. Uitsnede Risicokaart Drenthe

Uit de inventarisatie blijkt dat het projectgebied:

 • zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
 • zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
 • niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen (de gasleiding van kent geen plaatsgebonden of groepsrisico);
 • niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving en het beleid van de gemeente Meppel ter zake van externe veiligheid.