direct naar inhoud van 4.5 Luchtkwaliteit
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

4.5 Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) is in de Wet milieubeheer een nieuwe hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit. Dit hoofdstuk wordt wel de 'Wet luchtkwaliteit' genoemd en vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005'. De aanleiding daartoe is de maatschappelijke discussie die ontstond als gevolg van de directe koppeling tussen ruimtelijke ordeningsprojecten en luchtkwaliteit. De directe koppeling had tot gevolg dat veel geplande (en als noodzakelijk of gewenst ervaren) projecten geen doorgang konden vinden in overschrijdingsgebieden. Bovendien moest voor ieder klein project met betrekking tot luchtkwaliteit een uitgebreide toets gedaan worden.

Met de ‘Wet luchtkwaliteit’ en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen, wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage.

In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging.

Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor wat betreft de functie ‘wonen’ zijn locaties die niet meer dan respectievelijk 1500 (één ontsluitingsweg) of 3000 nieuwe woningen (twee ontsluitingswegen) omvatten aangemerkt als gevallen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Het onderhavige project is, gelet op de omvang ervan, aan te merken als een project dat ‘niet in betekende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging’.

De rapportage 'Actualisatie Luchtkwaliteitskaart Meppel, huidige situatie (2006) en toekomstscenario's (2010 en 2020)'

In 2006 is een uitgebreide studie uitgevoerd naar de luchtkwaliteit binnen de gemeente Meppel. De luchtkwaliteit is toen gebiedsdekkend en met hoge mate van ruimtelijk detail in kaart gebracht.

TNO bouw en ondergrond uit Delft heeft in 2008 in opdracht van de gemeente Meppel deze luchtkwaliteitskaart geactualiseerd. In de rapportage 'Actualisatie Luchtkwaliteitskaart Meppel, huidige situatie (2006) en toekomstscenario's (2010 en 2020)' zijn de volgende onderdelen meegenomen:

  • berekeningen met de meest recente gegevens t.a.v. emissiefactoren wegverkeer, achtergrondconcentraties en meteorologie voor de huidige situatie (landelijk vastgesteld t.b.v. luchtkwaliteitmodellering; peiljaar 2006);
  • berekeningen met de meest recente gegevens t.a.v. emissiefactoren wegverkeer, achtergrondconcentraties en meteorologie voor scenariojaren 2010 en 2020 (landelijk vastgesteld t.b.v. luchtkwaliteitmodellering;
  • actualisatie van de eerder uitgevoerde emissieschattingen ‘Top 10’ bedrijven voor fijn stof naar aanleiding van evaluatie door de gemeente Meppel, rekening houdend met onder meer de in de gemeentelijke databestanden geconstateerde doublure voor betonbedrijven;
  • actualisatie van de verwachte situatie voor wat betreft bedrijven voor de peiljaren 2010 en 2020 naar aanleiding van evaluatie door de gemeente Meppel.
  • uitvoering van emissieschattingen fijn stof voor een aantal nieuwe bedrijven (hier is uitgegaan van een ‘Top 5’ van nieuwe bedrijven);
  • uitvoering van modelberekeningen met de hierboven genoemde aanpassingen in uitgangssituatie voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) voor de jaren 2006, 2010 en 2020;

Huidige situatie

De jaargemiddelde concentratie fijn stof blijft vrijwel overal in Meppel onder de grenswaarde van 40 µg m-³. Slechts in de directe omgeving van een bedrijf komt volgens de berekeningen lokaal de jaargemiddelde concentratie van PM10 boven de 40 µg m-³. Hier wordt tevens de grenswaarde voor 24-uursgemiddelde concentratie overschreden, als ook rond enkele andere bedrijven op het bedrijventerrein ‘Oevers’.

De norm voor jaargemiddelde concentratie en voor uurgemiddelde concentratie van NO2 wordt in de huidige situatie nergens in de gemeente Meppel overschreden.

Toekomstscenario’s 2010 en 2020

Ten gevolge van de vernieuwing van het wagenpark en de lagere emissies en achtergrondconcentraties die hier uit volgen, zullen ondanks een verwachte groei van verkeersintensiteit, de concentraties van PM10 en NO2 rond wegen in de toekomst waarschijnlijk lager zijn. De jaargemiddelde concentratie van PM10 komt in de beschouwde scenariojaren (2010 en 2020) slechts in de directe omgeving van een bedrijf boven de grenswaarde van 40 µg m-³ . Hier wordt tevens de grenswaarde voor 24-uursgemiddelde concentratie overschreden, als ook rond enkele bedrijven op het bedrijventerrein ‘Oevers’.

De grenswaarde voor jaargemiddelde concentratie van NO2 wordt ook in de beschouwde scenariojaren (2010 en 2020) nergens in de gemeente Meppel overschreden.

De Wet Luchtkwaliteit en het Besluit NIBM vormt geen belemmering voor het project.