direct naar inhoud van 4.4 Bodemkwaliteit
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

4.4 Bodemkwaliteit

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan of de vaststelling van een projectbesluit dient te worden bepaald of de aanwezige of verwachte bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren).

Het terrein is al lange tijd in gebruik ten behoeve van medische zorg. Er is een historisch onderzoek uitgevoerd waarbij een overzicht wordt gegeven van de bodemonderzoeken die in het verleden in het gebied zijn uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 3. Voor verschillende locaties binnen en bij het projectgebied zijn bodemonderzoeken beschikbaar. In figuur 4.2. is een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0015.png"

Figuur 4.2. Overzicht in het verleden uitgevoerde bodemonderzoeken

Op basis van deze onderzoeken is de conclusie gerechtvaardigd dat de milieukundige kwaliteit van de grond zodanig is dat mag worden verondersteld dat nieuwbouw ten behoeve van de functie ‘wonen’ mogelijk is.

Daarnaast is voor onder meer het projectgebied een specifiek bodemonderzoek verricht conform NEN 5740. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er vanuit milieukundig oogpunt geen bezwaar is tegen de voorgenomen functiewijziging aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren.