direct naar inhoud van 4.3 Geluid
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

4.3 Geluid

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai

Ten aanzien van de geluidhinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van deze wet is de terugdringing van hinder als gevolg van geluid en de preventie van een toename van geluidhinder in de toekomst. In de Wgh is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft, waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. De Wgh onderscheidt geluidsgevoelige objecten enerzijds en niet-gevoelige objecten anderzijds. Woningen zijn geluidsgevoelige objecten.

 

Vanaf 1 januari 2007 wordt gewerkt met de nieuwe Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is daarin vastgesteld op 48 dB. Door Buijvoets bouw- en geluidsadvisering is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is te vinden in bijlage 2.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai voor een aantal woningen wordt overschreden. In figuur 4.1. is met rode kleur aangegeven welke woningen dit betrekken. De hoogste geluidsbelasting, inclusief aftrek conform 110g Wgh bedraagt 53 dB.

 

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0014.png"

Figuur 4.1. Woningen (in rood) waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden

Voor maximaal 24 woningen zal een procedure voor het vaststellen van een hogere grenswaarde worden doorlopen. Deze procedure zal parallel lopen aan de projectbesluitprocedure.