direct naar inhoud van 4.2 Het Milieuactieplan (MAP) 2007-2010
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

4.2 Het Milieuactieplan (MAP) 2007-2010

Met Milieuactieplan (MAP) voor de periode 2007 – 2010 geeft de gemeente Meppel invulling aan de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. Het MAP dient als basis voor de verdere integratie van milieu in andere beleidsvelden, waaronder ruimtelijke ordening. Ook vormt het de basis voor de jaarlijkse en eventueel meerjarige (milieu)programmering met actiepunten.

Het Milieuactieplan 2007-2010 bestaat uit drie onderdelen:

  • 1. Milieukwaliteitsprofielen, die richtinggevend zijn voor de te realiseren milieukwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen en andere aanpalende beleidsterreinen (zoals infrastructurele, economische en landschappelijke ontwikkelingen). Hierin zijn ambities en kansen beschreven. Het geformuleerde ambitieniveau per gebied vormt een streefbeeld wat in beginsel uitgangspunt is. Indien hier in de planvorming niet aan kan worden voldaan, dient dit te worden verantwoord.
  • 2. Het Meerjarenprogramma, met de concrete projecten en acties die tussen 2007 en 2010 door de gemeente worden uitgevoerd;
  • 3. Een bijlage met een toelichting bij de projecten, waarin voor alle milieuthema’s en instrumenten de gemeentelijke milieukoers en milieuambitie is verwoord. Dit is het beleidsmatig kader voor de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken.

De gemeente Meppel wil voor een aantal thema’s en verder waar mogelijk een betere milieukwaliteit realiseren dan wettelijk verplicht is. Met het oog op een prettige leefomgeving voor de inwoners van Meppel geldt dit in ieder geval voor de thema’s lucht, verkeer en vervoer en geur.

Daar waar dat in deze ruimtelijke onderbouwing relevant is, wordt nader op de uitwerking van het MAP op het voorliggende project ingegaan.