direct naar inhoud van 3.3 Het ruimtelijke Masterplan "Ontwikkeling ziekenhuis en bijbehorende terreinen Noorderboog Meppel"
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

3.3 Het ruimtelijke Masterplan "Ontwikkeling ziekenhuis en bijbehorende terreinen Noorderboog Meppel"

Aan de hand van de Strategisch meerjarenbeleid Zorgcombinatie Noorderboog 2009 – 2016 en de Zorgvisie Noorderboog 2030 heeft Noorderboog samen met de Stichting Woonconcept en B+O architecten uit Meppel een Masterplan "Ontwikkeling ziekenhuis en bijbehorende terreinen Noorderboog Meppel" opgesteld. Dit Masterplan betreft een ruimtelijke vertaling van de uitkomsten van genoemde visies.

Planfasen

Zoals al vermeld is, is uitgangspunt een volledige vernieuwing van Het Diaconessenhuis, Reggersoord en de Schiphorst op de huidige locaties aan de Hoogeveenseweg en de Reggersweg. Dit zal gefaseerd plaatsvinden. In dit proces zijn de volgende planfasen te onderscheiden.

Planfase 1. December 2010.

Start bouw van 96 zorgwoningen op onbebouwde delen van het huidige ziekenhuisterrein. Deze woningen dienen ter vervanging van het verzorgingstehuis De Schiphorst aan de Reggersweg. Er zal sprake zijn van zowel "geschikt wonen" als "verzorgd wonen". De woongebouwen, uitgevoerd in twee bouwlagen, worden zorgvuldig ingepast tussen de bestaande bebouwing. De bouw van deze zorgwoningen is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. De enige bebouwing die in 2010 wordt verwijderd, betreft een kantoorvilla op het ziekenhuisterrein.

De situering van de zorgwoningen is in oranje kleur weergegeven in figuur 3.1

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0008.png"

Figuur 3.1. 96 zorgwoningen, twee lagen, start bouw december 2010

Planfase 2. Februari 2011

In februari 2011 wordt gestart met de bouw van 88 zorgwoningen aan de oostzijde van het huidige ziekenhuis. Deze nieuwbouw houdt verband met de voorgenomen afbraak van het verpleeghuis De Schiphorst terwijl 24 zorgwoningen bestemd zijn voor Vanboeijen voor de huisvesting van verstandelijk gehandicapten. De locatie is nu in gebruik als parkeerterrein. De situering van de woningen is in gele kleur weergegeven in figuur 3.2. Het projectbesluit heeft betrekking op deze zorgwoningen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0009.png"

Figuur 3.2. 88 zorgwoningen, twee lagen met kap, start bouw februari 2011

Planfase 3. 2012

Na de verhuizing van de bewoners van De Schiphorst zal de huidige bebouwing op het perceel Reggersweg 2 worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis Het Diaconessenhuis.

Planfase 4. 2012 - 2014

De bouw van huisvesting ten behoeve van aanverwante zorgfuncties. Dit vloeit voort uit de strategische beleidsvisie dat uitgaat van het faciliteren van andere zorginstellingen die een aanvullende bijdrage leveren aan versterking van de regionale zorgfunctie van Noorderboog. Voor deze instellingen is een locatie aan de Reggersweg gereserveerd. De locatie is in groene kleur weergegeven in figuur 3.3.

Deze ontwikkeling vindt plaats buiten het plangebied. Deze fase van het vernieuwingstraject zal worden vervat in een nog op te stellen bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0010.png"

Figuur 3.3. De locatie van de huisvesting van aanverwante zorginstellingen in de jaren 2012-1014

Planfase 5. 2014 - 2017

In 2014 wordt gestart met de bouw van nieuw ziekenhuis op de huidige locatie van de Schiphorst. De situering van de locatie van het nieuwe ziekenhuis is in paarse kleur weergegeven in figuur 3.4.

Deze ontwikkeling vindt plaats buiten het projectgebied. Deze fase van het vernieuwingstraject zal worden vervat in een nog op te stellen bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0011.png"

Figuur 3.4. De locatie van het nieuwe Ziekenhuis

Planfase 6. 2017

Start van de sloop van het huidige ziekenhuis Het Diaconessenhuis.

Planfase 7. 2020

Na sloop van het huidige ziekenhuis zal ruimte ontstaan voor nieuwe bebouwing. Dit zullen hoofdzakelijk zorgwoningen betreffen. Exacte aantallen zijn nog niet bekend. Uitgegaan wordt van circa 280 extra zorgwoningen. De situering van de woningen is indicatief in groene kleur weergegeven in figuur 3.5. Deze fase van het vernieuwingstraject zal worden vervat in een nog op te stellen bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0012.png"

Figuur 3.5. Indicatieve situering van de zorgwoningen op de huidige ziekenhuislocatie