direct naar inhoud van 3.1 Strategisch meerjarenbeleid Zorgcombinatie Noorderboog 2009 – 2016
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

3.1 Strategisch meerjarenbeleid Zorgcombinatie Noorderboog 2009 – 2016

Noorderboog heeft in het "Strategisch meerjarenbeleid Zorgcombinatie Noorderboog 2009 – 2016" het beleid voor de komende jaren uiteengezet. Dit meerjarenbeleid ligt ten grondslag aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het projectgebied.

De missie van de Zorgcombinatie is gericht op de zorgbehoeften en daaraan gerelateerde wensen van de bevolking van Zuidwest Drenthe/Noord West Overijssel. Voor al deze mensen biedt Zorgcombinatie Noorderboog zelf dan wel in combinatie met derden het complete pakket van zorg, behandeling en ondersteuning.

Noorderboog positioneert zich tussen de eerstelijns en de derdelijns zorg in. Gegeven de vraag in de regio wil Noorderboog als streekziekenhuis een zo volledig mogelijk pakket aanbieden, rekening houdend met het gegeven dat het ziekenhuis een algemeen ziekenhuis is en derhalve geen top-klinische functies ambieert noch zelf aanbiedt. Noorderboog biedt voor alle inwoners van haar regio snelle toegang tot diagnostiek en behandeling.

Het gaat daarbij om de basisvoorzieningen voor acute zorg, waaronder een spoedeisende eerstehulp, OK en level 1 Intensive Care. Verder biedt Noorderboog op regionaal niveau verpleegzorg en behandeling, zowel intra- als extramuraal.

Uitgangspunten hierbij zijn onder meer:

  • 1. Noorderboog concentreert haar expertise op tweedelijns intramurale diagnostiek, behandeling en zorg op haar huidige terrein in Meppel;
  • 2. Gezien de omvang van het werkgebied wordt de eerstelijn met consultancypunten in de regio ondersteund. Daarnaast wordt een tweede concentratiepunt (buitenpoli) in Steenwijk voor de verpleegkundige zorg aangeboden;
  • 3. Op het terrein in Meppel worden andere zorginstellingen gefaciliteerd die een aanvullende bijdrage leveren aan versterking van de regionale zorgfunctie van Noorderboog;
  • 4. Op het terrein in Meppel worden organisaties gefaciliteerd die wonen en welzijn bieden aan cliënten, welke van de zorg van gebruik kunnen maken (een zorg/wonen omgeving).

Voor het terrein van Noorderboog aan weerszijden van de Reggersweg in Meppel hebben deze uitgangspunten tot gevolg dat er de komende jaren grote veranderingen worden doorgevoerd. Deze houden verband met de onderstaande onderdelen.

Zorg thuis

De realisering van innovatieve zorgwoningen waar men, bij een verpleeghuisindicatie, continu aanspraak kan maken op kwalitatief hoogstaande zorg ook als er specifieke verpleegexpertise benodigd is. Een en ander geschiedt in samenwerking met de woningbouwcorporatie door monitoring/alarmering en verpleeghuiszorg thuis daar waar dit de regiefunctie op eigen leven verantwoord kan ondersteunen. Op deze manier worden de cliënten de mogelijkheid geboden om zijn gezinssituatie, zolang als mogelijk is, ongewijzigd te houden en daarmee de regie over zijn eigen leven te behouden, ook als er specifieke verpleegexpertise benodigd is.

Kleinschalig wonen met verpleging

De realisering van kleinschalig woonfaciliteiten (20 -30 appartementen), waarbij cliënten verpleging met behandeling wordt geboden, in een gastvrije en persoonlijke omgeving. Men kan met zijn of haar partner in tweepersoonsappartementen verblijven, waarin de cliënt verpleging met behandeling wordt geboden met alle woonfaciliteiten ter ondersteuning van zo lang mogelijk behoud van regie over eigen leven. Men profiteert optimaal van de expertise van Noorderboog als zorgcombinatie op de gebieden van multimorbiditeit, ouderdomsziekten, medicatie, behandeling en hoogwaardige verpleeghuiszorg.

Zorg voor wonen en welzijn

Voor speciale doelgroepen worden, in samenwerking met de woningbouwcorporatie, woonmogelijkheden gefaciliteerd, waarbij in het kader van behoud op regie op eigen leven, de aanvullende verpleeghuiszorg wordt geleverd. Doelgroepen die in dat kader worden bediend, betreffen onder meer de oudere GGZ cliënt en de oudere verstandelijk en/ of lichamelijk gehandicapte. Eventueel logies voor bezoek van cliënten is mogelijk in het nabijgelegen zorghotel.

Voor wat betreft de huisvesting wordt gestuurd op:

  • het realiseren van een nieuw kleinschaliger ziekenhuis (220 bedden) in 2016;
  • het omvormen van meerbedskamers naar eenbedskamers binnen een periode van 5 jaar;
  • het aanpassen van alle woonvoorzieningen zodanig dat zij toekomstbestendig zijn, binnen een periode van 5.jaar;
  • nauwe samenwerking met andere partijen, zoals woningcorporaties, voor wat betreft de vastgoedportefeuille;
  • op het voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid etc.