direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

2.3 Gemeentelijk beleid

Ontwikkelingsvisie 2030 (1999)

De 'Ontwikkelingsvisie 2030, een ambitieuze ontwikkeling in evenwicht' vormt het beleidsdocument dat de leidraad van handelen beschrijft voor het actief begeleiden van de ontwikkeling van de gemeente Meppel.

De visie is onder meer gericht op woonmilieus die ruimte bieden aan verschillende woningtypen en voor elk marktsegment. Het woningaanbod in Meppel zal voor alle doelgroepen in de samenleving aantrekkelijk moeten zijn. De woonmilieus liggen bij voorkeur in een zeer aantrekkelijke woonomgeving. De kwaliteit van stad en landschap zal ten volle benut en ingezet worden.

(Concept)Stedenbouwkundige Visie Oostelijke Stadsentree Meppel

Voor de sturing van een aantal projecten werkt de gemeente Meppel momenteel aan een stedenbouwkundige visie voor de oostelijke stadsentree van Meppel. Deze visie is nog niet geheel afgerond. Wel zijn al de randvoorwaarden duidelijk die worden gesteld aan de herontwikkeling van de ziekenhuis- en Schiphorstlocatie.

De nieuwbouw op de bewuste locatie is een ontwikkeling in het Reestdal. Een positie van de nieuwe bebouwing ten opzichte van het landschap is dan ook van groot belang. Overgangen hierin zijn belangrijk; deze kunnen subtiel en geleidelijk zijn maar kunnen de overgang ook nadrukkelijk accentueren.

In de (concept)stedenbouwkundige visie wordt de locatie Noorderboog verdeeld in drie gebieden:

 • 1. de locatie van het toekomstige ziekenhuis ("De Schiphorstlocatie") ten westen van de Reggersweg;
 • 2. de locatie van het huidige ziekenhuis;
 • 3. de locatie ten westen van het roekenbos.

Deelgebied 1.

Deze toekomstige ziekenhuislocatie is het meest zichtbaar vanaf verschillende schaalniveaus. In de massa-opbouw van de nieuwbouw is dit een belangrijk gegeven: aan de randen grenst de bebouwing in 3 à 4 bouwlagen aan het landschap, terwijl in het hart van de locatie een hoogteaccent van circa 10 lagen mogelijk is. Vanaf de snelweg is daarmee het hoogte-accent van het ziekenhuis beeldbepalend terwijl dichterbij de overgang van het Reestdal naar de laagbouw juist essentieel is.

Aan de west- en zuidzijde is de overgang van de bebouwing naar het landschap subtiel en geleidelijk. Het landschap krijgt vorm tussen de verschillende bouwdelen. Aan de noordzijde maakt de nieuwbouw een nadrukkelijke wand met voorzijden richting de Hoogeveenseweg. Aan de Reggersweg grenst het ziekenhuis aan de meest stedelijke ruimte. Hier komen de verschillende schaalniveaus samen, landschap, programma en verkeer; hier bevindt zich bovendien de entree van het ziekenhuis en de toegang tot de parkeergarage onder de bebouwing. Ook het hoogte-accent heeft een duidelijke functie op deze plek; licht naar voren geschoven staat de hoogbouw subtiel in de pleinruimte.

Deelgebied 2.

In dit deel zal de ontwikkeling van het woon-/zorgcomplex van Noorderboog plaatsvinden. Het gebied grenst direct aan het laaggelegen beekdal van de Reest. Van de drie deelgebieden ligt het daarmee het meest in de invloedssfeer van het slagenlandschap van het Reestdal.

Binnen het projectgebied wordt dit landschap gecontinueerd tot aan de Hoogeveenseweg. De transparantie van het gebied in noord-zuidrichting is dan ook groot. De nieuwe gebouwen liggen als drielaagse stroken in het doorgaande landschap.

Op twee plekken wordt de typologie van de stroken onderbroken. Aan de zijde van de Reggersweg grenst de nieuwbouw aan het entreegebied van het ziekenhuis, een stedelijke plek. De nieuwbouw maakt hier een duidelijke wand met voorzijden richting deze pleinruimte. De ontsluitingsstructuur ligt van oost naar west over de locatie van de woon-/zorgbebouwing. Waar deze route afbuigt richting de Hoogeveenseweg maakt de bebouwing opnieuw een wand naar de meer stedelijke ruimte. Als accentuering van deze plek kan op dit punt de verkavelingsrichting van de stroken worden gedraaid.

Deelgebied 3.

Deelgebied 3 is gelegen op het knooppunt van de Hoogeveenseweg met de recreatieve route tussen Oosterboer via de nieuwe Rumptigerbrug en het Reestdal. Het gebied grenst bovendien direct aan het roekenbos.

Deze aspecten vormen de aanleiding om voor deze locatie te kiezen voor een hoeve-achtige bebouwingstypologie zoals die meer voorkomt in het Reestdal. Daarmee vormt de nieuwbouw ook een architectonische beëindiging van de strokenverkaveling die is ingezet in deelgebied 2.

Het projectgebied is gelegen in deelgebied 3.

Met de positionering van de nieuwe bebouwing wordt aangesloten bij de uitgangspunten de (concept)stedenbouwkundige visie.

Ontwikkelingsvisie stadsrandzone Meppel-Reestdal

In 2007 hebben de gemeenten Staphorst en Meppel de Ontwikkelingsvisie stadsrandzone Meppel-Reestdal vastgesteld. Deze visie geeft randvoorwaarden en streefbeelden weer voor onder andere landschap, natuur, water en beleving in de stadsrandzone. Doel is het ontwikkelen van de stadsrandzone tot een aantrekkelijk gebied, waar het landschap en identiteit van het Reestdal herkenbaar en beleefbaar is. De ziekenhuislocatie maakt deel uit van de lijst rondom de stadsrandzone Meppel-Reestdal. De Ontwikkelingsvisie streeft een betere inpassing van deze lijst in het landschap na. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld het respecteren van oorspronkelijke percelering, ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de overgang ziekenhuis naar Reestdal, het maken van entreepunten en vergroten van de belevingsmogelijkheden. Deze uitgangspunten zijn ook nader uitgewerkt in de Visie op de Entree van de Stad. Daarnaast werken de verschillende partners in het gebied aan de uitwerking van de visie tot een Inrichtingsplan voor de stadsrandzone. Deze zal in 2010 afgerond zijn.

Woonplan Meppel 2005 - 2015

Het woonplan is een uitwerking van de ontwikkelingsvisie van de gemeente met daarin de woonaspecten. Het plan bouwt voort op het woonbeleid van de provincie en heeft een belangrijke functie om in een vroege fase van planvorming tot afstemming te komen tussen gemeente en provincie over het woonbeleid en de uitvoerbaarheid daarvan. Doel van het woonplan is inzicht te geven in de plannen voor herstructurering en stedelijk vernieuwing en de aanspraak op gelden daarvoor. Tegelijk geeft het woonplan afstemming tussen de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn en verkeer en vervoer.

Het streven vanuit de ontwikkelingsvisie naar een kwalitatieve woonomgeving is uitgewerkt in het woonplan. Uitgangspunt hierbij is onder andere dat ouderen en mensen met een lichamelijk of geestelijk beperking zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen (De Kadernota Wonen, Zorg en Welzijn van 2004 beschrijft de opgave en de inzet van de gemeente). Doelstelling hierbij is het bereiken van een voldoende aanbod van geschikte woningen.

Het onderhavige plan past, gelet op de grote vraag naar geschikt wonen en verzorgd wonen en het feit dat gebouwd wordt voor de doelgroepen (Vanboeijen en Noorderboog) binnen dit beleid.

Duurzaamheid

De gemeente Meppel heeft op 14 februari 2002 het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001 ondertekend. Het voorliggende project moet op het gebied van stedenbouw en architectuur voldoen aan de afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd. Hiermee zal bij het ontwerp van het wooncomplex rekening gehouden.

Welstandscriteria

Op 3 juni 2004 is de Welstandsnota door de gemeenteraad van Meppel vastgesteld. Deze nota is in 2005 geactualiseerd.

De Welstandsnota bevat het welstandsbeleid voor het gehele grondgebied van de gemeente Meppel. De doelstelling van het welstandsbeleid is het veilig stellen van een basiskwaliteit van de gebouwde omgeving. De welstandsnota is afgestemd op de cultuurhistorische karakteristieken en waarden die verbonden zijn aan Meppel.

De nota maakt de welstandseisen duidelijk maken waaraan bouwwerken moeten voldoen. Bouwplannen die niet voldoen aan gestelde eisen van welstand zullen zo geweerd worden. Het doel van de welstandsnota is een bijdrage te leveren aan het behouden en, daar waar nodig, het versterken van de schoonheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Meppel. De nota maakt deel uit van het integrale gemeentelijke ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

In de nota zijn algemene welstandscriteria opgenomen waaraan (bouw)aanvragen worden getoetst. Daarnaast zijn er gebiedsgerichte criteria opgenomen die gelden voor een bepaald gebied binnen de gemeente. In dit geval is de gebiedsaanduiding “Naoorlogse bebouwing (regulier gebied)” van toepassing.

Omdat sprake is van een volledige nieuwe ontwikkeling zijn voor deze ontwikkeling afzonderlijke welstandscriteria opgesteld. De criteria zijn van belang voor de welstandsbeoordeling en hebben betrekking op:

 • ligging;
 • hoofdvorm;
 • gevels;
 • detaillering; en
 • overige criteria.

Welstandscriteria

Ligging

 • De bebouwing is geënt op het historische slotenpatroon van het Reestdal; het bestaande ritme handhaven.
 • De hoofdgebouwen zijn geclusterd op het kruispunt van de Oosterboerweg en de interne ontsluitingsweg.
 • De bebouwing is met representatieve gevels georiënteerd op de publieke ruimte.
 • Publieksfuncties richten op de belangrijkste publieke ruimte.
 • Aan- en uitbouwen, met uitzondering van erkers, en bijgebouwen zijn niet toegestaan.

Hoofdvorm

 • De massaopbouw is geïnspireerd op het hoevetype van het Reestdal. Dit kan op tweeërlei wijzen worden vormgegeven; ofwel in de vormgeving van de architectuur of in een duidelijke hiërarchie en typologie van (semi) private) open ruimtes tussen de bebouwing en het omliggende landschap.
 • Twee lagen met een (lichthellende) kap.
 • De massaopbouw is krachtig en de clustering van bouwblokken kent een duidelijke samenhang.
 • De hoofdmassa's zijn op elkaar afgestemd, bijzondere functies kunnen hiervan afwijken.
 • De bebouwing is in hoofdopzet aan elkaar verwant maar onderscheidt zich door onderlinge verschillen, met name in geveluitwerking, bijzondere functies kunnen hiervan afwijken.
 • Bouwwerken met kantige belijningen.

Gevels

 • Er is sprake van een duidelijke gerichtheid op de publieke ruimte en de omgeving.
 • De gevels hebben een individuele uitstraling maar moeten verwant zijn aan de om- of aanliggende gebouwen.
 • Evenwichtige gevelcompositie per gevel en bouwblok.
 • Bij bouwblokken direct grenzend aan ontsluitingswegen verticale accenten toepassen, zoals kolommen en penanten

Detaillering

 • Het materiaal- en kleurgebruik moet per bouwblok op elkaar afgestemd zijn
 • De gevels uitvoeren in baksteenarchitectuur.
 • De detaillering kan eventueel in afwijkende materialen.
 • Sobere, maar zorgvuldige detaillering van erkers, balkons, en/of daklijsten.
 • Geen sterk opvallende materialen (geen spiegeling) en kleuren (felle kleuren).
 • Gedekte kleuren overheersen.

Overig:

 • zorgvuldig vormgegeven gebouwde erfafscheiding bijvoorbeeld gemetselde tuinmuur al dan niet in combinatie met een haag.

Met de vormgeving en situering van de nieuwe bebouwing zal met deze criteria rekening worden gehouden. Voor de ontwikkeling zijn door B+O architecten in overleg met de gemeente Meppel en de welstandscommissie inspiratiebeelden opgesteld en verwerkt in een rapportage. Deze rapportage "L-141 Inspiratiebeelden Blok C, D en E " is opgenomen in bijlage 1.

Conclusie ten aanzien van het gemeentelijke beleid:

De invulling van het projectgebied met zorgwoningen is passend binnen het beleid van de gemeente.