direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

2.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Drenthe

Mede in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de daarmee verband houdende nieuwe rolverdeling tussen de overheden heeft de provincie Drenthe een Omgevingsvisie opgesteld. Deze Omgevingsvisie vormt hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. In de Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven planvormen geïntegreerd; de provinciale ruimtelijke structuurvisie, het provinciaal milieubeleidsplan, het regionaal waterplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan.

Op 2 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. Op 7 juli 2010 is de gewijzigde Visiekaart 2020, behorend bij de Omgevingsvisie Drenthe, vastgesteld.

De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie kent een duidelijke relatie met bestaande programma’s en plannen. Dat geldt op landsdelig niveau (bijvoorbeeld de Gebiedsagenda Noord-Nederland en de SNN-agenda), op regionaal niveau (bijvoorbeeld Regiovisie Groningen-Assen), op provinciaal niveau (bijvoorbeeld RSP en pMJP) en uitwerkingen van het collegeprogramma van gedeputeerde staten (bijvoorbeeld programma Klimaat en Energie). Deze programma’s en plannen zijn medebepalend geweest bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie en worden benut bij de uitvoering ervan.

Uitgangspunt zijn het versterken van de ruimtelijke identiteit en de overige kernkwaliteiten van provincie. Daarbij speelt de kernkwaliteit ‘oorspronkelijkheid’ een belangrijke rol. Onder deze kwaliteit verstaat het provinciebestuur archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden.

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2020, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daarna.

In figuur 2.2. is een uitsnede van de visiekaart van de Omgevingsvisie opgenomen. Op grond van deze kaart heeft het projectgebied de functies 'overige functies' en 'beekdalen' en de ambitie 'Stad'.

De in het voorliggende projectbesluit besloten ruimtelijke ontwikkeling is in overeenstemming met de functie 'overige functies' en de ambitie 'Stad'. Voor een toelichting op de functie 'beekdalen' wordt verwezen naar paragraaf 4.10.

Op de visiekaart is ter hoogte van het projectgebied de aanduiding 'harde grens stad/land' aangegeven. Gelet op het feit dat de huidige terreinen van De Schiphorst en het ziekenhuis behoren tot bestaand stedelijk gebied, wordt er vanuit gegaan dat deze aanduiding direct ten zuiden van het projectgebied ligt en er vanwege deze aanduiding geen belemmeringen ontstaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1_0007.png"

Figuur 2.2. Uitsnede visiekaart Omgevingsvisie Drenthe.

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) van Drenthe

De Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is ook verankerd in de Omgevingsvisie Drenthe.

Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) van Drenthe. Dit PEHS-gebied (het Reestdal) kenmerkt zich door zijn extensief gebruikte weilanden.

Het doel van dit PEHS gebied is een verdere ontwikkeling tot bloemrijke graslanden (bron: natuurgebiedsplan IJsseldelta-Reest 2005).

In paragraaf 4.8.1 wordt hierop nader teruggekomen. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen werkzaamheden in het projectgebied geen significante effecten hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken van de PEHS ten zuiden van het projectgebied.

Conclusie ten aanzien van het provinciale beleid

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende projectbesluit besloten ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met de Omgevingsvisie Drenthe.

Er is sprake van bestaand stedelijk gebied. Met het voorliggende project wordt ingespeeld op de grote vraag naar woonzorgvoorzieningen. Het betreft een inbreiding waarbij goede aansluiting wordt gezocht bij de stedenbouwkundige structuur in de omgeving en de uitgangspunten van de (ontwerp)stedenbouwkundige visie van de gemeente met betrekking tot de oostelijke stadsentree.