direct naar inhoud van 2.1 Rijksbeleid
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

2.1 Rijksbeleid

Nota Ruimte, 2006

In de Nota Ruimte (Jan. 2006) zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland vastgelegd. Hierbij gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol zal spelen. De afzonderlijke nota's op de desbetreffende onderdelen van ruimtelijk beleid zijn samengevoegd tot één Nota Ruimte.

'Ruimte voor ontwikkeling' is niet alleen de titel van de Nota Ruimte, maar is ook het uitgangspunt van het nieuwe ruimtelijk beleid: het Rijk geeft meer ruimte aan medeoverheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers. 'Decentraal wat kan, centraal wat moet' is het motto; het Rijk focust zich meer dan voorheen op gebieden en netwerken die van nationaal belang zijn.

De nota heeft vier algemene doelen: versterken van de economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten), krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit in stad en land), waarborging van waardevolle groengebieden (behouden en versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden) en veiligheid (voorkoming van rampen).

Onderdeel van de RHS bij Meppel zijn onder meer de bij Meppel gelegen natuurgebieden en hoofdverbindingsassen (spoor en snelwegen A28 en A32). Deze RHS-onderdelen hebben in hun functioneren en doelstellingen voortdurend de aandacht van het Rijk. Buiten de nationale RHS stelt het rijk zich terughoudend en selectief op. Voor deze gebieden wordt een basiskwaliteit nagestreefd. Tot de basiskwaliteit rekent het rijk onder meer de aandacht voor 'ruimtelijke kwaliteit', de 'watertoets' en wettelijke vereisten op het vlak van geluid, veiligheid, natuur, milieu en dergelijke.

Conclusie ten aanzien van rijksbeleid

Geconstateerd wordt dat de in het project besloten ontwikkelingen goed passen binnen het rijksbeleid. Er is sprake van vernieuwing van voorzieningen in bestaand stedelijk gebied. Er wordt aangesloten op bestaande bebouwing en infrastructuur.

Met het project wordt aangesloten bij meerdere doelstellingen van het rijksbeleid.