direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: Meppel, Medisch Centrum 1
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.MedischCentrum1-PBD1

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van sociaal en/of medische doeleinden;
 • b. horecabedrijven, niet zijnde autonome nachthorecabedrijven, en detailhandelsbedrijven ten dienste van sociaal en/of medische doeleinden;
 • c. zorgwoningen;

met de daarbij behorende

 • d. tuinen, erven en terreinen;
 • e. wegen, parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
 • f. groenvoorzieningen en speelvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwvoorschriften
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aantal zorgwoningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ''maximum aantal wooneenheden" is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte (m)" aangegeven hoogte;
 • d. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan het ter plaatse van de aanduiding ''maximum bebouwingspercentage (%)" aangegeven percentage.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen de bestemming "Maatschappelijk" mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepaling:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor zover gelegen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 10 m;
 • b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde voor zover gelegen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 1 m.

3.3 Nadere eisen
3.3.1 Bevoegdheid nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.3.2 Procedure nadere eisen

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in artikel 3.3.1 is de procedure van toepassing zoals vermeld in artikel 9.2 van het plan.

3.4 Ontheffing van de bouwvoorschriften
3.4.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.2.2 onder b voor bouwwerken, geen gebouwde zijnde buiten het bouwvlak tot een hoogte van maximaal 8 m.

3.4.2 Procedure ontheffing

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in artikel 3.4.1 is de procedure van toepassing zoals vermeld in artikel 9.3 van het plan.

3.5 Specifieke gebruiksregel
 • a. Ten aanzien van het gebruik van gronden geldt het bepaalde in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening.
 • b. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruiken c.q. laten gebruiken van een zorgwoning als reguliere woning.