direct naar inhoud van Artikel 13: Algemene afwijkingsregels
Plan: Dokkum - Betterwird 3, fase 1a
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0058.BPDKBB2010P2-ON01

Artikel 13: Algemene afwijkingsregels

13.1. Afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. de in de aanduidingen aangegeven maatvoeringseisen met betrekking tot goot- en bouwhoogte tot ten hoogste 20% van die maatvoeringseisen;
 • c. de regels in die zin dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
 • d. de regels in die zin dat gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, bediening van kunstwerken, sanitaire voorzieningen en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:
  • 1. de oppervlakte per gebouwtje ten hoogste 50 m² mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van een gebouwtje ten hoogste 3,00 m mag bedragen;
 • e. de regels, ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;
 • f. de regels, ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m;
 • g. de regels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen wordt vergroot, mits:
  • 1. de maximale oppervlakte van de plaatselijke verhoging ten hoogste 10% van het betreffende bouwvlak mag bedragen;
  • 2. de vergroting ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw bedraagt;
 • h. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. bestemmingsvlak in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
  • 1. trappen, trappenhuizen en galerijen;
  • 2. entreeportalen, luifels, veranda's en balkons;
  • 3. overstekende daken;

mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend;

  • 1. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m overschrijdend.
13.2. Toepassingsregel

De in lid 13.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.