direct naar inhoud van Artikel 11: Algemene gebruiksregels
Plan: Dokkum - Betterwird 3, fase 1a
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0058.BPDKBB2010P2-ON01

Artikel 11: Algemene gebruiksregels

11.1. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

  • a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
  • b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;
  • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
  • d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
  • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken strijdig met de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in Bijlage 2.
11.2. Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

  • a. het bepaalde in lid 11.1 sub e in die zin dat wordt afgeweken van de in Bijlage 2 opgenomen parkeernormen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de parkeersituatie.
11.3. Uitzonderingsregels

Tot een gebruik, strijdig met deze gebruiksregels, wordt niet gerekend:

  • het tijdelijk, al dan niet periodiek gebruik van de gronden voor evenementen.