direct naar inhoud van Artikel 8: Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Dokkum - Betterwird 3, fase 1a
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0058.BPDKBB2010P2-ON01

Artikel 8: Leiding - Hoogspanningsverbinding

8.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. een hoogspanningsleiding;

met de daarbijbehorende:

 • b. terreinen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.2. Bouwregels
8.2.1. Bouwwerken

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en), mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming.

8.2.2. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van deze dubbelbestemming, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van masten ten behoeve van hoogspanningsleidingen zal ten hoogste 50,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
8.3. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het veilig en doelmatig functioneren van de leiding.

8.4. Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de leiding, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 8.2.1 en lid 8.2.2 in die zin dat op of in deze gronden een bij de andere daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw wordt gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
 • b. het bepaalde in lid 8.2.1 en lid 8.2.3 in die zin dat op of in deze gronden een bij de andere bestemming toelaatbaar bouwwerk, geen gebouw zijnde, wordt gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.
8.5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.5.1. Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het aanleggen van wegen of watergangen;
 • b. het aanbrengen van opgaande beplantingen en bomen.
8.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 8.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van kracht worden van het plan.
8.5.3. Toetsingscriteria

De in lid 8.5.1 sub a genoemde vergunning kan uitsluitend worden verleend indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de, in het lid 8.1 sub a genoemde, leiding ontstaat of kan ontstaan;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.