direct naar inhoud van Artikel 6: Verkeer
Plan: Dokkum - Betterwird 3, fase 1a
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0058.BPDKBB2010P2-ON01

Artikel 6: Verkeer

6.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen en overige verharding;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. sloten, bermen en beplanting;

met de daarbijbehorende:

 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2. Bouwregels
6.2.1. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

6.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5,00 m bedragen.
6.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de sociale veiligheid;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

6.4. Afwijken van de bouwregels
6.4.1. Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 6.2.2 sub a in die zin dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen wordt vergroot tot ten hoogste 5,00 m.
6.4.2. Toetsingscriteria

De in lid 6.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.5. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het bestemmingsvlak, zodanig dat wegen uit meer dan twee rijstroken bestaan.