direct naar inhoud van Artikel 4: Bedrijf
Plan: Dokkum - Betterwird 3, fase 1a
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0058.BPDKBB2010P2-ON01

Artikel 4: Bedrijf

4.1. Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
  • 2. ondergeschikte productiegebonden detailhandel;
  • 3. een manege;

met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;

  • 1. bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning;

met de daarbijbehorende:

 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. tuinen, erven, terreinen en parkeervoorzieningen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2. Bouwregels
4.2.1. Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
 • c. per bedrijf mag uitsluitend één bedrijfswoning worden gebouwd;
 • d. voor uitpandige bedrijfswoningen gelden de volgende maatvoeringseisen:
  • 1. de goothoogte van een bedrijfswoning mag ten hoogste 3,50 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag ten hoogste 9,00 m bedragen;
 • e. een gebouw, met uitzondering van een uitpandige bedrijfswoning, dient te voldoen aan de in het bouwvlak aangegeven maatvoeringseisen.
4.2.2. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een (bedrijfs)woning

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een (bedrijfs)woning gelden de volgende regels:

 • a. de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen dienen ten minste 3,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de (bedrijfs)woning of het verlengde daarvan te worden gebouwd, tenzij de afstand van een bestaande aan- of uitbouw, een bestaand bijgebouw of een bestaande overkapping minder bedraagt dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van de (bedrijfs)woning is gebouwd, in welk geval voor de bestaande aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen de bestaande situering geldt;
 • b. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten minste 1,00 m vanaf de zijdelingse perceelgrens dan wel in de zijdelingse perceelgrens te worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen mag per (bedrijfs)woning ten hoogste 75 m² bedragen, met dien verstande dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 50 m² mag bedragen;
  • 2. indien de bestaande oppervlakte meer bedraagt, de bestaande oppervlakte geldt;
 • d. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping mag ten hoogste 3,30 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 6,50 m, indien in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, en:
  • 2. de bouwhoogte van een punt in een denkbeeldige lijn van 45°, getrokken vanuit een punt op 3,30 m bouwhoogte op de zijdelingse perceelgrens, met dien verstande dat geen deel van de kap zich buiten deze denkbeeldige lijn mag bevinden;

met dien verstande dat de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping ten minste 1,00 m lager is dan de (bedrijfs)woning.

4.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. overkappingen ten behoeve van de bedrijfsfunctie mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevels(s) van het (hoofd)gebouw dat het dichtst aan de weg gesitueerd is en het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5,00 m bedragen.
4.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
4.4. Afwijken van de bouwregels
4.4.1. Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.2.1 sub a in die zin dat gebouwen (gedeeltelijk) buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
  • 1. er sprake is van een incidentele uitbreiding;
  • 2. uitsluitend ondergeschikte gebouwen geheel buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
  • 3. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, dan wel een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in lid 4.2.1 sub d in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van uitpandige (bedrijfs)woningen wordt vergroot tot respectievelijke ten hoogste 6,00 m en 10,00 m;
 • c. het bepaalde in lid 4.2.2 sub a in die zin dat een aan- of uitbouw of bijgebouw minder dan 3,00 m achter dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van de (bedrijfs)woning of het verlengde daarvan wordt gebouwd;
 • d. het bepaalde in lid 4.2.2 sub c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen wordt vergroot.
4.4.2. Toetsingscriteria

De in lid 4.4.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.5. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan de bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 1 onder de categorieën 1, en 2;
 • b. het gebruik van gebouwen voor bewoning, tenzij het (bedrijfs)woningen betreft, alsmede het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij de (bedrijfs)woning voor bewoning;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel tenzij het ondergeschikte productiegebonden detailhandel betreft;
 • d. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag, voorzover het geen zij- en/of achtererf betreft.
4.6. Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1. Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 4.5 sub a in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, met dien verstande dat:
  • 1. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 1, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd, of bedrijven die wel zijn genoemd in Bijlage 1 onder een hogere categorie dan 2, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
  • 2. het geen geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven betreft.
4.6.2. Toetsingscriteria

De in lid 4.6.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.