Gemeente:
Kollumerland en Nieuwkruisland
Plannaam:
Bestemmingsplan Burum
Status:
Onherroepelijk

Artikel 9 Maatschappelijk - Molen

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Maatschappelijk- Molen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. een molen;

 2. groenvoorzieningen

 3. openbare nutsvoorzieningen;

 4. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

 5. water.

 

 

9.2 Bouwregels

 

 1. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een molen gelden de volgende regels:

  1. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

  2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de bestaande bouwhoogte.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

  • de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.

 

 

9.3 Nadere eisen

 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van gebouwen met het oog op het voorkomen van onevenredige aantasting van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

 • een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

 • de verkeersveiligheid;

 • de bezonnings- en privacysituatie.

 

 

9.4 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik in strijd, met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening en met de gronden en gebouwen als bedoeld in lid 9.1, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats van kampeermiddelen;

 • het gebruik en laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca, met uitzondering van aan de bestemming ondergeschikte verkoop van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse;

 • detailhandelsactiviteiten anders dan ondergeschikt aan en direct voortvloeiend uit de activiteiten van een levensbeschouwelijke, medische, sociale, culturele en educatieve voorzieningen;

 • het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van seksinrichtingen.